> Проблеми с безжичната LAN връзка > SSID на безжичния маршрутизатор или точката за достъп, които искате да използвате, не се показват в списъка с точки за достъп
51ES-053

SSID на безжичния маршрутизатор или точката за достъп, които искате да използвате, не се показват в списъка с точки за достъп

Възможна причина може да е, че SSID на безжичния маршрутизатор или точката за достъп, които искате да използвате, са неправилни. Проверете следното.

SSID правилен ли е?

Проверете дали SSID на безжичния маршрутизатор или точката за достъп е записан правилно.  

Устройството свързано ли е правилно към мрежата?

Проверете мрежовата връзка. Ако проблемът не се реши дори след проверка дали мрежовата връзка е правилна, проверете настройките за защита на безжичния маршрутизатор или точката за достъп. Ако е необходимо, преконфигурирайте настройките. Когато устройството не може да се свърже към безжичната LAN мрежа

Проверили ли сте настройките на безжичния маршрутизатор или точката за достъп?

Когато е активиран „стелт“ режим*1 или ВСЕКИ отказ за връзка*2, е възможно SSID да не се покаже. Конфигурирайте настройките за безжичната LAN връзка с ръчно въвеждане.  
*1Функция, която забранява автоматично откриване на SSID на безжичния маршрутизатор или точката за достъп на други устройства.
*2Функция, при която безжичният маршрутизатор или точката за достъп отказва връзката, ако SSID на устройството, което трябва да се свърже, е зададен на "ВСЕКИ" или е празен.
Проверете дали не са зададени никакви други канали освен канали от 1 до 13. Когато използвате няколко безжични маршрутизатора или точки за достъп, предотвратете радиочестотни смущения, като настроите каналите раздалечени един от друг, като "маршрутизатор А: канал 1, маршрутизатор B: канал 6, маршрутизатор C: канал 11."
ЗАБЕЛЕЖКА
За информация как да конфигурирате настройките на каналите вижте ръководствата на потребителя за безжичния маршрутизатор или точката за достъп, или се свържете с производителя.