> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Поява на зацапване върху разпечатките
51ES-01E

Поява на зацапване върху разпечатките

Възможна причина може да е, че не се използва подходяща хартия или да има проблем с работната среда. Проверете следното.

Подходяща хартия ли използвате?

Проверете хартията, която използвате, и при нужда я подменете с подходяща.

Замазванията появяват ли се, когато устройството се използва в среда с ниска влажност?

Задайте <Режим за ниска влажност> като <Вкл.>.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете тази настройка на <Вкл.>, наситеността на печата може да е понижена или неравномерна, когато устройството се използва в среда с висока влажност.

Монтажната среда на устройството търпи ли резки и значителни промени в температурата?

При резки промени в температурата на работната среда на устройството е възможно да се образува конденз, който може да доведе до избледняване или „прокапване“ на изображенията и текста. Ако сте задали настройката <Режим за премахване на конденза> като <Вкл.>, кондензът във вътрешността на устройството ще бъде премахнат. Възможно е процедурата за премахване на конденз да се изпълни автоматично вследствие промяна на температурата.  
ВАЖНО!
Докато се изпълнява процедурата по премахване на конденза, е възможно печатането да не функционира правилно и в резултат да се изведат празни листи.
Ако изберете <Вкл.>, ще се наложи да оставите устройството включено, за да се задържи ефектът на премахване на конденза.
Ако зададете на <Вкл.>, настройките на Автоматичен режим на изключване се деактивират.