> Съобщения и кодове за грешки > Контрамерки при всяко от съобщенията за грешка
51ES-004

Контрамерки при всяко от съобщенията за грешка

Проверете следното, за да откриете възможните причини и решения за всяко съобщение.
Когато работата на устройството се възпрепятства от повтаряща се грешка по време на печат или изчерпване на паметта, на дисплея се извежда съобщение.
Може би се използва касета, която е фалшива или не е Canon. Количеството в касетата не може да се покаже правилно.
Черно-белият печат е ограничен. Наличен е само цветен печат./Черно-белият печат е ограничен. Наличен е само цветен печат.
Край на жив. кас. с черно.
Не е възможен анализ на сертификата на сървъра за автентикация.
Точката за достъп не може да бъде открита.
Не може да се извърши печатане. Може да е поставена касета, която не е на Canon или е фалшива.
Невъзможно отпечатване на получените данни.
Изображението не може да се разпознае.
Грешка в комуникацията с касетата. Невъзможно отпечатване. Възможно е използваната касета да не е на Canon или да е фалшива.
Грешка в комуникацията с касетата: Възможно е използваната касета да е фалшива или да не е Canon.
Грешка в комуникацията с касетата. Не може да се извърши печатане. Може да е поставена касета, която не е на Canon или е фалшива.
Променете паролата за автентикация.
Проверете настройките за автентикация.
Цветният печат е ограничен. Наличен е само черно-бял печат.
Невъзможно свързване.
Свързването е неуспешно. Проверете PSK настройките.
Невъзможно свързв... Устройството ще се рестартира.
Невъзможно свързване. Достигнат е максималният брой устройства, които могат да се свързват към точката за достъп./Свързването е неусп. Макс. разреш. брой устр. са свързани към точ. за достъп
Невъзможно свързване с помощта на лесна връзка чрез PC. Устройството ще се рестартира.
Невъзможно свързване чрез безжична LAN. Изключете и включете главното захранване, след което конфигурирайте настройките отново.
Невъзможно свързване чрез WPS. Изчакайте малко, след което конфигурирайте настройките отново.
Откриването на връзки от безжични устройства е неусп.
Не може да се извърши почистване.
Не може да се извърши корекция.
Не може да се извърши удостоверяване „Отворена система“. Проверете настройките за WEP./Автентикацията "Отворена система" е неуспешна. Пров. WEP настр.
Не може да се извърши удостоверяване „Споделен ключ“. Проверете настройките за WEP./Автентикацията "Споделен ключ" е неуспешна. Пров. WEP настр.
Край на жив. кас. с циан.
Директната връзка е прекъсната.
Лесната връзка чрез PC прекъсна поради таймаут Устройството ще се рестартира./Лесна вр. чрез PC прек. пор. таймаут. У-то ще се рестарт.
Край на експл. живот на касета./Край живот на касет.
Грешка при автентикация на Google Отпеч. в облак
Комуникац. грешка на Google Отпечатване в облак
Google Отп. в обл. не нал. Гр. в авт. сърв.
Google Отп. в обл. не нал. Ком. гр. в сърв.
Въведен е неправилен брой знаци/въведени са невалидни знаци.
Заключването на клавишите е активирано.
Заред. хартия.
Ниско ниво на касетата
Край на жив. кас. с маген.
Пам. пълна. Пров.греш. с ключ статус мон.
Паметта е пълна.Обраб. задч.защитен печат.
Паметта е пълна (Защитен печат)
Паметта е пълна (Пропускане на грешка)
Паметта е пълна.
Запаметяващият носител е ограничен.
Печатът от запаметяващ носител е ограничен.
Няма хартия
Няма отговор от дестинацията.
Няма отговор от хоста./Няма отговор от хоста.
Заседнала хартия.
Несъответствие на формат хартия и н-ки
Подгответе касетата.
Подгот. касет. с черно.
Подгот. касетата с циан.
Подг. касет. с магента.
Подгот. касет. с жълто.
Отпечатването е ограничено.
Задайте правилната информация за автентикация.
Задайте информацията, необходима за автентикация.
Несъотв.настр./формат
Сертификатът на сървъра за автентикация е изтекъл.
Сертификатът на сървъра за автентикация е грешен.
Паметта е пълна.
Броят на въведените знаци е неправилен или са използвани невалидни знаци.
WEP не е зададен правилно. Проверете WEP настройките.
Използвайте отдалечен потребителски интерфейс за задаване на необходимата информация за удостоверяване./Използвайте потр. интерф.отд.упр.за задав.инф.автентик.
Край на жив. кас. с жълто.