> Често срещани проблеми > Устройството не работи
51ES-001

Устройството не работи

Възможна причина може да е, че захранващият кабел и други кабели не са свързани правилно или устройството е в спящ режим. Проверете следното.

Включено ли е устройството? Свързан ли е захранващият кабел?

Ако устройството е включено, но не реагира, изключете го, проверете дали захранващият кабел е свързан правилно, и го включете отново.
Извадете захранващия кабел от контакта и от устройството и го включете отново.
Извадете захранващия кабел от контакта и го включете в друг контакт.
Проверете дали чрез захранващия кабел се доставя електрозахранване. Подменете захранващия кабел с друг или използвайте волтметър, за да проверите дали кабелът не е с нарушена цялост.

Устройството е било включено току-що?

Изчакайте известно време, докато устройството стартира.

Всички кабели ли са свързани правилно?

Проверете дали тези кабели са свързани правилно. Внимавайте да не объркате портовете за кабели.
USB порт (за свързване с USB устройства)
USB порт (за свързване с компютър)
LAN порт

Активиран ли е спящ режим?

Ако не работите с устройството за определен период от време, то преминава в спящ режим, за да пести енергия, и не можете да работите с него. За да отмените спящия режим, натиснете бутона с обозначение .