> Проблеми с отпечатването > Не можете да отпечатвате
51ES-015

Не можете да отпечатвате

Възможна причина може да е, че има проблем с данните за отпечатване или драйвера на принтера. Проверете следното.
Друга възможна причина може да е проблем с мрежова или USB връзка. Проверете дали връзката е правилна.

Правилно ли е заредена хартията?

Проверете дали хартията е заредена правилно.  

Можете ли да отпечатате тестова страница в Windows?

Ако можете да отпечатате тестова страница в Windows, значи няма проблем с устройството, нито с драйвера на принтера. Проверете настройките за печат на приложението.  

Дали името на файла на документа, който ще се отпечатва, е твърде дълго?

Когато изпратите задача от компютъра към устройството, тя се изпраща с име, създадено въз основа на файловото име на документа и името на приложението, използвано за отпечатване. Твърде дългото име на задача ще направи правилното изпращане невъзможно, затова се уверете, че файловото име на документа не е твърде дълго.

Използвате ли защитен софтуер или подобно средство?

Уверете се, че отпечатването не е ограничено от защитен софтуер или друг резидентен софтуер?

Възниква ли грешка, когато опитате да отпечатате конкретен документ или печатате от конкретно приложение?

Създайте въпросния документ отначало или импортирайте съдържанието на документа в нов файл и опитайте да отпечатате отново.
Проверете дали документът може да се отпечата от различно приложение. Ако резултатът е неуспешен, това показва, че има проблем с първоначалното приложение. Свържете се със създателя на приложението.

Има ли проблем с драйвера на принтера?

Преинсталирайте драйвера на принтера.  
Проверете дали форматът на хартията и форматът за извеждане са зададени правилно.
Проверете дали е активирана двупосочна комуникация. Ако е деактивирана, активирайте я и рестартирайте компютъра.  

Има ли проблем с останала незавършена задача?

Ако отпечатването бъде прекъснато по каквато и да е причина, задачата ще остане в устройството като данни, които чакат отпечатване. В този случай устройството може да не работи или да не реагира дори когато получи нови инструкции за отпечатване. Изтрийте останалата задача и опитайте да отпечатате отново.  

Отпечатвате ли с командата lpr?

За непрекъснат печат на PDF данни с използване на lpr команда отпечатвайте задачите една по една на интервали съгласно настройката <Таймаут>.  

Възникнала ли е грешка?

За да определите дали не се е появила грешка при печат, проверете регистъра на задачите.  

Можете ли да отпечатвате от други компютри?

Ако не можете да отпечатвате и от други компютри, свържете се с местния търговец или със сервизния представител.