> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > ผลลัพธ์ในการพิมพ์ไม่น่าพอใจ > จุดสีดำปรากฏขึ้น
51RK-03J

จุดสีดำปรากฏขึ้น

อุปกรณ์กำหนดหมึกพิมพ์อาจสกปรก ทำความสะอาดอุปกรณ์กำหนดหมึกพิมพ์