> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > ผลลัพธ์ในการพิมพ์ไม่น่าพอใจ > ภาพติดตาปรากฏขึ้นในพื้นที่ว่างเปล่า
51RK-01F

ภาพติดตาปรากฏขึ้นในพื้นที่ว่างเปล่า

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ใช้กระดาษที่เหมาะสม หรือปริมาณหมึกที่เหลือในตลับหมึกเหลือน้อย ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

คุณใช้กระดาษที่เหมาะสมหรือไม่

ตรวจสอบกระดาษที่ใช้ได้ และเปลี่ยนเป็นกระดาษที่เหมาะสม

ภาพเงาสีขาวปรากฏในหน้าเดียวกันหรือไม่ (LBP664Cx)

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ <ลดภาพหลอน 1> การตั้งค่าเป็น <เปิด> อาจแก้ไขปัญหาได้  
หมายเหตุ
ถ้าคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> หมึกพิมพ์อาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอ ส่งผลให้งานพิมพ์ซีดจาง

ภาพเงาสีขาวปรากฏเมื่อคุณทำการพิมพ์อย่างต่อเนื่องหรือไม่

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ <ลดภาพหลอน 2> การตั้งค่าเป็น <เปิด> อาจแก้ไขปัญหาได้  
หมายเหตุ
ถ้าคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> ความเข้มของงานพิมพ์อาจไม่เท่ากัน

ปริมาณหมึกที่เหลือในตลับหมึกเหลือน้อยหรือไม่

ตรวจสอบว่ามีปริมาณหมึกที่เหลือในตลับหมึกเท่าใด และเปลี่ยนตลับหมึกตามความจำเป็น  
ตลับหมึกอาจถึงเวลาหมดอายุแล้วไม่ว่าระดับหมึกที่ปรากฏจะเป็นเช่นใดก็ตาม เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงานของเครื่องและวัสดุที่เสื่อมสภาพในตลับหมึก ให้เปลี่ยนตลับหมึก