> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > ผลลัพธ์ในการพิมพ์ไม่น่าพอใจ > มีแถบปรากฏขึ้น/การพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ
51RK-01L

มีแถบปรากฏขึ้น/การพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ใช้กระดาษที่เหมาะสม หรือปริมาณหมึกที่เหลือในตลับหมึกเหลือน้อย ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

คุณใช้กระดาษที่เหมาะสมหรือไม่

ตรวจสอบกระดาษที่ใช้ได้ และเปลี่ยนเป็นกระดาษที่เหมาะสม

คุณทำความสะอาดอุปกรณ์กำหนดหมึกพิมพ์แล้วหรือไม่

ทำความสะอาดอุปกรณ์กำหนดหมึกพิมพ์  

ติดตั้งเครื่องในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างมากหรือไม่

เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งเครื่อง อาจเกิดการควบแน่น ซึ่งเป็นสาเหตุให้ภาพและข้อความซีดจางหรือเป็นด่างดวง ถ้าตั้งค่า <ควบคุมการควบแน่น> เป็น <เปิด> การควบแน่นภายในเครื่องจะหมดไป การขจัดการควบแน่นอาจดำเนินการโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  
ข้อสำคัญ
ขณะที่การขจัดการควบแน่นทำงาน การพิมพ์อาจดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง และงานที่ออกมาอาจเป็นกระดาษเปล่า
ถ้าคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> คุณต้องเปิดเครื่องไว้เสมอเพื่อคงประสิทธิภาพในการขจัดการควบแน่น
หากคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> การตั้งค่าการปิดเครื่องอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งาน  

คุณใช้งานเครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงหรือไม่

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ <โหมดความชื้นสูง> การตั้งค่ารายการนี้เป็น <เปิด> อาจแก้ไขปัญหาได้  
หมายเหตุ
ถ้าคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> และใช้เครื่องในสภาพแวดลล้อมที่มีความชื้นต่ำ ภาพและข้อคามที่พิมพ์อาจเบลอ

งานพิมพ์ซีดจางหรือความเข้มของงานพิมพ์ไม่สม่ำเสมอขึ้นอยู่กับประเภทกระดาษหรือสภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ <ลดการหลุดลอกของหมึก> การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโหมดอาจแก้ไขปัญหานี้ได้  
หมายเหตุ
LBP664Cx
คุณอาจเห็นผลดีขึ้นด้วย <โหมด 2> มากกว่าด้วย <โหมด 1> ในขั้นแรกให้ลองใช้ <โหมด 1>
การตั้งค่าเพื่อให้มีผลดีขึ้นมากกว่าอาจทำให้งานพิมพ์ม้วนงอหรือความเร็วในการพิมพ์ช้าลง
LBP623Cdw / LBP621Cw
ถ้าคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> ภาพเงาสีขาวอาจปรากฏขึ้นในพื้นที่ว่างเปล่า

คุณใช้กระดาษที่มีฝุ่นละอองมากหรือไม่ (LBP664Cx)

การใช้กระดาษที่มีฝุ่นละอองมากอาจส่งผลให้งานพิมพ์ซีดจางหรือเป็นลายริ้ว การตั้งค่า <แก้ไขรูปภาพที่เสียจากฝุ่นกระดาษ>/<แก้ไขรูปภาพเสียหายจากฝุ่นบนกระดาษ> เป็น <เปิด> อาจแก้ไขปัญหาได้ 
หมายเหตุ
ถ้าคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> ความเร็วในการพิมพ์อาจช้าลง

การแก้ไขสีที่ไม่ตรงกันหรือการแก้ไขโทนสีทำถูกต้องหรือไม่

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ <แก้ไขสีไม่ตรงกัน> การตั้งค่ารายการนี้เป็น <เปิด> อาจแก้ไขปัญหาได้  
หมายเหตุ
ถ้าคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> ความเร็วในการพิมพ์อาจช้าลง
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ <ลดรอยเส้นจากชุดดรัม> การตั้งค่ารายการนี้เป็น <เปิด> อาจแก้ไขปัญหาได้  

ปริมาณหมึกที่เหลือในตลับหมึกเหลือน้อยหรือไม่

ตรวจสอบว่ามีปริมาณหมึกที่เหลือในตลับหมึกเท่าใด และเปลี่ยนตลับหมึกตามความจำเป็น  
ตลับหมึกอาจถึงเวลาหมดอายุแล้วไม่ว่าระดับหมึกที่ปรากฏจะเป็นเช่นใดก็ตาม เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงานของเครื่องและวัสดุที่เสื่อมสภาพในตลับหมึก ให้เปลี่ยนตลับหมึก