> ข้อความและรหัสข้อผิดพลาด > การดำเนินการตอบสนองสำหรับแต่ละข้อความ
51RK-004

การดำเนินการตอบสนองสำหรับแต่ละข้อความ

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อหาสาเหตุและการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับแต่ละข้อความ
ข้อความจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เมื่อการทำงานไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการพิมพ์หรือความจุหน่วยความจำถูกใช้จนหมด
ตลับหมึกปลอมหรือที่ไม่ใช่ของ Canon อาจถูกใช้งานอยู่ ไม่สามารถแสดงปริมาณในตลับหมึกได้อย่างถูกต้อง
การพิมพ์ขาวดำถูกจำกัด สามารถพิมพ์สีได้เท่านั้น/การพิมพ์ขาวดำถูกจำกัด สามารถพิมพ์สีได้เท่านั้น
ตลับหมึกสีดำถึงเวลา หมดอายุแล้ว
ไม่สามารถวิเคราะห์ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้องได้
ไม่สามารถค้นพบจุดเข้าใช้งาน
ไม่สามารถพิมพ์ได้ ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ Canon หรือของปลอมอาจ ถูกใส่อยู่
ไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลการรับ
ไม่สามารถระบุรูปภาพ
ข้อผิดพลาดการสื่อสารกับ ตลับหมึก ไม่สามารถพิมพ์ ได้ ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ Canon หรือของปลอมอาจ ถูกใช้งานอยู่
ข้อผิดพลาดการสื่อสารกับตลับหมึก ตลับหมึกปลอมหรือที่ไม่ใช่ของ Canon อาจถูกใช้งานอยู่
การสื่อสารตลับหมึกผิดพลาด ไม่สามารถพิมพ์ได้ ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ Canon หรือของปลอม อาจถูกใส่อยู่
เปลี่ยนรหัสผ่านการรับรองความถูกต้อง
ตรวจสอบการตั้งค่าการรับรอง
การพิมพ์สีถูกจำกัด สามารถพิมพ์ขาวดำได้เท่านั้น
ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ โปรดตรวจสอบการตั้งค่า PSK
ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ อุปกรณ์จะเริ่มต้นระบบใหม่
ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เนื่องจากมีการใช้งานเกินจำนวนอุปกรณ์สูงสุดที่สามารถเชื่อมต่อ จุดการเข้าถึงได้/ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ มีการใช้งานเกินจำนวน อุปกรณ์สูงสุดที่สามารถ เชื่อมต่อจุดการเข้าถึงได้
ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยใช้การเชื่อมต่ออย่างง่ายผ่าน PC อุปกรณ์จะเริ่มต้นระบบใหม่
ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยใช้ LAN ไร้สายได้ ปิดและเปิดระบบจ่ายไฟหลัก แล้วกำหนดค่าการตั้งค่าอีกครั้ง
ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยใช้ WPS ได้ โปรดรอสักครู่ แล้วกำหนดค่าการตั้งค่าอีกครั้ง
ไม่สามารถตรวจพบการเชื่อมต่อใดๆจากอุปกรณ์แบบไร้สาย
ไม่สามารถทำความสะอาด
ไม่สามารถทำการแก้ไขได้
ไม่สามารถทำการรับรองความถูกต้องระบบเปิด ตรวจสอบการตั้งค่า WEP/ไม่สามารถทำการรับรอง ความถูกต้องระบบเปิด ตรวจสอบการตั้งค่า WEP
ไม่สามารถทำการรับรองความถูกต้องของคีย์ที่ใช้ร่วมกันได้ ตรวจสอบการตั้งค่า WEP/ไม่สามารถทำการรับรอง ความถูกต้องของคีย์ที่ใช้ ร่วมกัน ตรวจสอบการตั้งค่า WEP
ตลับหมึกสีฟ้าถึงเวลาหมดอายุ แล้ว
การเชื่อมต่อโดยตรงสิ้นสุดลงแล้ว
การเชื่อมต่ออย่างง่ายผ่าน PC สิ้นสุดลงเนื่องจากหมดเวลา อุปกรณ์จะเริ่มต้นระบบใหม่/ก.เชื่อมต่ออย่างง่ายผ่านPC สิ้นสุดลงเนื่องจากหมดเวลา อุปกรณ์จะเริ่มต้นระบบใหม่
ตลับหมึกหมดอายุ/ตลับหมึกหมดอายุ
การรับรอง Google Cloud Print ผิดพลาด
การสื่อสาร Google Cloud Print ผิดพลาด
Google Cloud Print ไม่ พร้อมใช้ รับรองเซิร์ฟเวอร์ผิด
Google Cloud Print ไม่ พร้อมใช้ เซิร์ฟเวอร์สื่อสารผิด
จำนวนของตัวอักษรที่ป้อน ไม่ถูกต้องหรือมีการป้อน ตัวอักษรที่ใช้ไม่ได้
การล็อคปุ่มถูกเปิดใช้งาน
ป้อนกระดาษ
ปริมาณหมึกพิมพ์ที่เหลืออยู่น้อย
ตลับหมึกสีม่วงมาเจนต้า ถึงเวลาหมดอายุแล้ว
หน่วยค.จำเต็ม ตรวจสอบข้อ ผิดด้วยปุ่มStatus Monitor
หน่วยความจำเต็ม ดำเนินงาน พิมพ์แบบปลอดภัย
หน่วยความจำเต็ม (การพิมพ์แบบปลอดภัย)
หน่วยความจำเต็ม (ข้ามข้อผิดพลาด)
หน่วยความจำเต็ม
สื่อบันทึกหน่วยความจำถูก จำกัด
การพิมพ์สื่อบันทึกหน่วยความจำถูกจำกัด
ไม่มีกระดาษ
ไม่มีการตอบกลับจากปลายทาง
ไม่มีการตอบสนองจากโฮสต์/ไม่มีการตอบกลับจากโฮสต์
กระดาษติดค้าง
การตั้งค่ากระดาษและขนาดที่ป้อนไม่ตรงกัน
เตรียมตลับหมึก
เตรียมตลับหมึกสีดำ
เตรียมตลับหมึกสีฟ้า
เตรียมตลับหมึกสีม่วงมาเจนต้า
เตรียมตลับหมึกสีเหลือง
การพิมพ์ถูกจำกัด
ตั้งค่าข้อมูลการรับรองที่ถูกต้อง
ตั้งค่าข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรับรองความถูกต้อง
ขนาด/การตั้งค่า ไม่ตรงกัน
ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้องหมดอายุ
ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้องไม่ถูกต้อง
หน่วยความจำเต็ม
จำนวนของตัวอักษรที่ระบุไม่ถูกต้องหรือมีการใช้ตัวอักษร ที่ใช้ไม่ได้
การตั้งค่าคีย์ WEP ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการตั้งค่า WEP
ใช้ UI ระยะไกลในการตั้งค่าข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรับรอง ความถูกต้อง/ใช้ UI ระยะไกลเพื่อตั้งค่า ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการ รับรองความถูกต้อง
ตลับหมึกสีเหลืองถึงเวลาหมด อายุแล้ว