> ปัญหาอื่นๆ > ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากการขาดแคลนความจุหน่วยความจำ
51RK-026

ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากการขาดแคลนความจุหน่วยความจำ

เพิ่มความจุหน่วยความจำให้ว่าง
ถ้ามีงานพิมพ์อยู่ในคิว ให้รอจนกว่างานนั้นจะเสร็จสมบูรณ์
พิมพ์หรือลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ