> ปัญหาทั่วไป > ไฟแสดงข้อผิดพลาดสว่างค้างนิ่งหรือกะพริบ
51RK-002

ไฟแสดงข้อผิดพลาดสว่างค้างนิ่งหรือกะพริบ

ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ไฟแสดงข้อผิดพลาดจะติดสว่างค้างนิ่งหรือกะพริบ ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

ใส่กระดาษถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบว่าใส่กระดาษถูกต้องหรือไม่  

มีกระดาษติดหรือไม่

ตรวจสอบว่าเกิดกระดาษติดขึ้นหรือไม่ ถ้ากระดาษติดเกิดขึ้น ข้อความข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อนำกระดาษที่ติดอยู่ออกมา

มีข้อความใดๆ ปรากฏบนหน้าจอหรือไม่

หากเกิดปัญหา ข้อความจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ตรวจสอบให้แน่ใจกับการดำเนินการตอบสนองที่แนะนำในข้อความ

เริ่มการทำงานของเครื่องใหม่

ปิดเครื่อง รออย่างน้อย 10 วินาที แล้วค่อยเปิดใหม่
หมายเหตุ
เมื่อแก้ไขปัญหาแล้ว ไฟแสดงข้อผิดพลาดจะดับลงและจอแสดงผลจะย้อนกลับไปยังหน้าจอคุณลักษณะขั้นพื้นฐาน ถ้าไม่อาจแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Canon ที่ได้รับอนุญาตหรือสายให้คำปรึกษาของ Canon