> ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย > ไม่แน่ใจเกี่ยวกับที่อยู่ IP ที่ตั้งค่าไว้
51RK-00F

ไม่แน่ใจเกี่ยวกับที่อยู่ IP ที่ตั้งค่าไว้

คุณสามารถตรวจสอบที่อยู่ IP โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

การดูการตั้งค่า IPv4

<Status Monitor> ( <ข้อมูลเครือข่าย>  <IPv4>  เลือกการตั้งค่าที่ต้องการดู  ตรวจสอบการตั้งค่า

การดูการตั้งค่า IPv6

<Status Monitor> ( <ข้อมูลเครือข่าย>  <IPv6>  เลือกการตั้งค่าที่ต้องการดู  ตรวจสอบการตั้งค่า