> ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ > งานที่ออกมาเป็นกระดาษเปล่า
51RK-018

งานที่ออกมาเป็นกระดาษเปล่า

ตรวจสอบสถานะของตลับหมึก

ติดตั้งตลับหมึกถูกต้องหรือไม่

ติดตั้งตลับหมึกอีกครั้ง  

ตลับหมึกถึงเวลาหมดอายุแล้วใช่หรือไม่

ตรวจสอบปริมาณหมึกที่เหลือในตลับหมึก