> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Giấy Được Cho Vào Không Chính Xác > Giấy Không Được Cung Cấp/Hai Tờ hoặc Nhiều Hơn Đang Được Cung Cấp Cùng Lúc
51SC-03Y

Giấy Không Được Cung Cấp/Hai Tờ hoặc Nhiều Hơn Đang Được Cung Cấp Cùng Lúc

Nạp giấy đúng cách.
Làm tơi giấy kỹ để các tờ giấy không bị dính với nhau.
Kiểm tra xem giấy có được nạp chính xác không.  
Kiểm tra xem số lượng tờ giấy nạp vào có thích hợp hay không và giấy được sử dụng có thích hợp hay không.
Kiểm tra xem các kích cỡ và loại giấy khác nhau có được nạp cùng lúc hay không.
Có trường hợp giấy không nạp đúng cách tùy thuộc vào độ dày của giấy. Trong trường hợp này, hãy đảo ngược hướng giấy, hoặc lật giấy lên.