> Các Vấn Đề Khác > Không Thể Thực Hiện Lệnh Do Thiếu Dung Lượng Bộ Nhớ
51SC-042

Không Thể Thực Hiện Lệnh Do Thiếu Dung Lượng Bộ Nhớ

Tăng dung lượng bộ nhớ trống.
Nếu đang có công việc chờ in, hãy chờ cho đến khi công việc được hoàn tất.
In hoặc xóa dữ liệu không cần thiết được lưu trữ trong bộ nhớ.