> Các Vấn Đề Về Kết Nối Mạng LAN Không Dây > Không Thể Kết Nối Với Mạng LAN Không Dây Và Mạng LAN Có Dây Cùng Một Lúc
51SC-02U

Không Thể Kết Nối Với Mạng LAN Không Dây Và Mạng LAN Có Dây Cùng Một Lúc

Không thể kết nối mạng LAN không dây và LAN có dây cùng một lúc.
Các kết nối sau đây có thể thực hiện được cùng lúc: cáp USB và mạng LAN không dây, hoặc cáp USB và mạng LAN có dây.