> Các Vấn Đề Về Kết Nối Mạng LAN Không Dây > Kết Nối Không Ổn Định (Chậm Hoặc Không Thể Thiết Lập)
51SC-030

Kết Nối Không Ổn Định (Chậm Hoặc Không Thể Thiết Lập)

Kiểm tra trạng thái kết nối mạng hoặc cài đặt của bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập.

Máy có được kết nối với mạng đúng cách không?

Kiểm tra kết nối mạng. Khi Máy Không Thể Kết Nối với Mạng LAN Không Dây

Bạn đã kiểm tra cài đặt của bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập chưa?

Thay đổi các kênh của bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập. Khi sử dụng nhiều bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập, ngăn chặn nhiễu tần số vô tuyến bằng cách cài đặt các kênh tách xa như "bộ định tuyến A: Kênh 1, bộ định tuyến B: Kênh 6, bộ định tuyến C: Kênh 11."
LƯU Ý
Cách kiểm tra hoặc định cấu hình cài đặt kênh, xem hướng dẫn sử dụng cho bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập, hoặc liên hệ với nhà sản xuất.
Nếu bạn có thể thay đổi nguồn điện đầu ra sóng radio của bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập của bạn, hãy tăng nguồn điện đầu ra.