> Vấn Đề Về Mạng > Máy sẽ quay số đến một điểm đích kết nối không chủ ý (Khi bộ định tuyến quay số được kết nối với mạng)
51SC-00H

Máy sẽ quay số đến một điểm đích kết nối không chủ ý (Khi bộ định tuyến quay số được kết nối với mạng)

Nguyên nhân có thể là do cài đặt của bộ định tuyến quay số hoặc máy chủ DNS sai. Kiểm tra như sau.
Nếu bộ định tuyến quay số không cần truyền các gói thông tin phát đi (broadcast packet), hãy cài đặt bộ định tuyến quay số sao cho các gói thông tin phát đi (broadcast packet) không được truyền. Nếu bộ định tuyến quay số cần truyền các gói thông tin phát đi (broadcast packet), kiểm tra xem các cài đặt có chính xác không.
Nếu máy chủ DNS được đặt tại một mạng bên ngoài, hãy cài đặt cho địa chỉ IP sẽ được kết nối, không phải tên máy chủ, ngay cả khi kết nối tới các thiết bị trên mạng mà đang được kết nối với máy.
Nếu máy chủ DNS được đặt tại một mạng được kết nối với máy và thông tin về các thiết bị được kết nối tới mạng bên ngoài đã được đăng ký với máy chủ DNS, hãy kiểm tra xem các cài đặt có chính xác hay không.