> Vấn Đề Về Mạng > Không thể kết nối với máy in chia sẻ
51SC-00K

Không thể kết nối với máy in chia sẻ

Kiểm tra xem máy có xuất hiện trong số các máy in đang có trên mạng bao gồm máy chủ in không.  
Nếu không được hiển thị, hãy liên hệ với quản trị viên mạng hoặc máy chủ.