> Vấn Đề Về Mạng > Không chắc về địa chỉ IP được đặt
51SC-00F

Không chắc về địa chỉ IP được đặt

Bạn có thể kiểm tra địa chỉ IP bằng quy trình sau.

Xem Cài Đặt IPv4

<Status Monitor> ( <Thông Tin Mạng>  <IPv4>  Chọn cài đặt để xem  Kiểm tra cài đặt

Xem Cài Đặt IPv6

<Status Monitor> ( <Thông Tin Mạng>  <IPv6>  Chọn cài đặt để xem  Kiểm tra cài đặt