> Vấn Đề Về Việc In > Kết Quả In Có Văn Bản Bị Hỏng
51SC-033

Kết Quả In Có Văn Bản Bị Hỏng

Nguyên nhân có thể là do trình điều khiển máy in không được đặt đúng cách hoặc có vấn đề với tài liệu. Kiểm tra như sau.

Bạn có đang sử dụng trình điều khiển máy in thích hợp không?

Kiểm tra xem trình điều khiển máy in thích hợp cho máy này được cài đặt chưa.
Khi bạn thực hiện in, hãy kiểm tra xem trình điều khiển máy in thích hợp cho máy này được chọn chưa.

Không có vấn đề gì với trình điều khiển máy in phải không?

Cài đặt lại trình điều khiển máy in. Để biết thêm thông tin về quy trình cài đặt, vui lòng xem hướng dẫn về trình điều khiển có liên quan trên trang web hướng dẫn sử dụng trực tuyến.

Bạn có đang in bằng kết nối USB?

Thay đổi cáp USB. Nếu bạn đang sử dụng cáp USB dài, hãy thay bằng một cáp ngắn.
Nếu bạn đang sử dụng một hub USB, hãy kết nối máy trực tiếp với máy tính của bạn bằng cáp USB. Nếu không thể giao tiêp khi sử dụng hub USB, hãy liên hệ với nhà sản xuất hub USB của bạn.

Có lỗi ký tự xảy ra khi bạn in một tài liệu nhất định hoặc in với một ứng dụng nhất định không?

Tạo tài liệu được đề cập từ đầu hoặc nhập nội dung tài liệu vào một tập tin mới rồi sau đó thử in lại.
Kiểm tra xem tài liệu có thể in đúng từ một ứng dụng khác không. Nếu kết quả thành công, nghĩa là có vấn đề với ứng dụng gốc. Liên hệ với nhà sản xuất ứng dụng.