> Vấn Đề Với Kết Nối USB > Không Thể Giao Tiếp Với Máy Tính Thông Qua Kết Nối USB
51SC-012

Không Thể Giao Tiếp Với Máy Tính Thông Qua Kết Nối USB

Nguyên nhân có thể là do cáp USB chưa kết nối đúng cách hoặc đã chọn sai cổng. Kiểm tra như sau.

Cáp USB có được kết nối đúng cách không?

Kiểm tra cả hai đầu nối cáp: một đầu nối được kết nối với máy và đầu nối còn lại kết nối với máy tính.
Đầu nối hình mặt phẳng: Kết nối với cổng USB của máy tính.
Đầu nối hình vuông: Kết nối với cổng USB của máy.
Thay đổi cáp USB. Nếu bạn đang sử dụng cáp USB dài, hãy thay bằng một cáp ngắn.
Nếu bạn đang sử dụng một hub USB, hãy kết nối máy trực tiếp với máy tính của bạn bằng cáp USB. Nếu không thể giao tiêp khi sử dụng hub USB, hãy liên hệ với nhà sản xuất hub USB của bạn.

Bạn đã chọn đúng cổng chưa?

Kiểm tra cài đặt cổng.  
Nếu không có cổng để sử dụng hoặc bạn không chắc chắn, hãy cài đặt lại trình điều khiển máy in. Khi bạn cài đặt lại trình điều khiển máy in, cổng đúng sẽ được tự động tạo ra.  

Cổng USB của máy tính của bạn có hoạt động bình thường không?

Khởi động lại cả hai máy tính và máy này. Nếu máy tính của bạn đi kèm nhiều cổng USB, hãy kết nối cáp USB với một cổng USB khác với cổng USB hiện tại.