> Vấn Đề Với Kết Nối USB > BẬT Máy Làm Cho Máy Tính Cũng BẬT
51SC-013

BẬT Máy Làm Cho Máy Tính Cũng BẬT

Điều này có thể xảy ra trong môi trường máy Mac và máy này kết nối với nhau bằng cáp USB.
Ngắt kết nối cáp USB, rồi BẬT máy. Kết nối bằng hub USB có thể giải quyết được vấn đề này.