> Obecné problémy > Stroj nepracuje
5504-001

Stroj nepracuje

Možnou příčinou je, že napájecí šňůra a kabely nejsou správně připojeny nebo se stroj nachází v režimu spánku. Zkontrolujte následující.

Je stroj zapnutý? Je napájecí kabel připojen ke zdroji napájení?

Pokud je zařízení zapnuto, a přesto nereaguje, vypněte je. Zkontrolujte, zda je kabel napájení správně připojen ke zdroji napájení, a znovu zařízení zapněte.
Odpojte napájecí šňůru ze zásuvky a stroje a znovu ji zapojte.
Odpojte napájecí šňůru ze zásuvky a zapojte ji do jiné.
Zkontrolujte, zda napájecí šňůra dodává elektrický proud. Nahraďte napájecí šňůru jinou nebo pomocí voltmetru ověřte, zda není přerušená.

Je stroj zapnutý?

Počkejte, dokud se stroj nespustí.

Jsou všechny kabely správně zapojeny?

Zkontrolujte připojení těchto kabelů. Dejte pozor, abyste nepopletli porty kabelů.
Port USB (pro připojení zařízení USB)
Port USB (pro připojení počítače)
Port LAN

Je aktivován režim spánku?

Pokud zařízení po určitou dobu nepoužíváte, přejde do režimu spánku, aby uspořilo energii, a nelze je v tomto režimu používat. Chcete-li ukončit režim spánku, stiskněte tlačítko se značkou .