> Komunikaty i kody błędów > Środki zaradcze w przypadku każdego komunikatu
5513-02A

Środki zaradcze w przypadku każdego komunikatu

Zapoznaj się z poniższymi opisami, aby uzyskać informacje na temat możliwych przyczyn i rozwiązań dla każdego komunikatu.
Gdy działanie urządzenia nie jest możliwe z powodu wystąpienia błędu podczas drukowania albo wyczerpania wolnego miejsca w pamięci, na wyświetlaczu zostaje wyświetlony komunikat.
Możliwe, że używana jest kaseta podrobiona lub firmy innej niż Canon. Nie można podać poprawnej ilości tonera w kasecie.
Nie można przeanal. certyfikatu uwierzytelniania serwera.
Nie można znaleźć punktu dostępu.
Nie można drukować. Być może włożono kasetę, która nie została wyprodukowana przez firmę Canon lub kasetę fałszywą.
Nie można wydrukować odebranych danych.
Nieznany obraz.
Błąd połączenia z kasetą - nie można drukować. Możliwe, że używana jest kaseta podrobiona lub firmy innej niż Canon.
Koniec ter. przyd. kas. Zalecamy wymianę.
Błąd połączenia z kasetą: możliwe, że używana jest kaseta podrobiona lub inna niż Canon.
Błąd komunikacji z kasetą. Nie można drukować. Być może włożono kasetę, która nie została wyprodukowana przez firmę Canon lub kasetę fałszywą.
Zmień hasło uwierzytelniania.
Sprawdź ustawienia uwierzytelniania.
Nie można nawiązać połączenia.
Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź ustawienia PSK.
Nie można połączyć. Urządzenie uruchomi się ponow.
Nie można nawiązać połączenia. Osiągnięto maksymalną liczbę urządzeń, jakie mogą mieć połączenie z punktem dostępu./Nie można połącz. Przekr. maks. licz. poł. z punk. dostępu
Nie można nawiązać połączenia przy użyciu funkcji Łatwe połączenie z komputera. Urządzenie uruchomi się ponownie.
Nie można nawiązać połączenia za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN. Wyłącz, a następnie ponownie włącz zasilanie, aby jeszcze raz skonfigurować ustawienia.
Nie można nawiązać połączenia z użyciem technologii WPS. Poczekaj chwilę, a następnie ponownie skonfiguruj ustawienia.
Nie można wykryć żadnych połączeń z urządzeniem bezprzewodowym.
Nie można wyczyścić.
Nie można wykonać uwierzytelnienia z użyciem mechanizmu Open System. Sprawdź ustawienia WEP./Nie można uwierz. z uż.mech.Open System. Sprawdź ustaw. WEP.
Nie można wykonać uwierzytelnienia z użyciem klucza współdzielonego. Sprawdź ustawienia WEP./Nie można wykonać uwierz.z użyc.klucza współ. Spr. ust.WEP.
Bezpośrednie połączenie zakończone.
Łatwe połączenie z komputera zostało zakończone z powodu przekroczenia czasu oczekiwania Urządzenie uruchomi się ponownie./Przekr. czasu: Łatwe poł. z komp. Urz. uruch. się ponownie.
Koniec terminu przydat. kasety.
Błąd uwierzyt. usługi Google Cloud Print
Błąd połącz. z usługą Google Cloud Print
Usł.Google Cloud Prt niedos.Błąd uwierz.ser
Usł.Google Cloud Prt niedos.Błąd kom.z serw
Nieprawidłowa liczba znaków/wprowadzono nieprawidłowe znaki.
Włączona blokada klawiszy.
Załad. papier.
Niski poziom toneru
Pam. pełna. Spr. błąd klawisz. Monit. stanu.
Pamięć pełna. Wykonaj bezpieczne drukowanie.
Pamięć pełna (Bezpieczne drukowanie)
Pamięć pełna (Pomiń błąd)
Pamięć jest pełna.
Drukowanie z nośnika pamięci jest ograniczone.
Brak papieru
Brak odpowiedzi od odbiorcy.
Brak odpowiedzi hosta./Brak odpowiedzi z hosta.
Zacięcie papieru.
Niezgodność rozmiaru/ustawień papieru
Przygotuj kasetę.
Drukowanie jest ograniczone.
Wprowadź prawidłowe dane uwierzytelniania.
Wprowadź informacje niezbędne do uwierzytelnienia.
Niezgod. rozm./ustaw.
Wygasł certyfikat uwierzytelniania serwera.
Nieprawidłowy certyfikat uwierzytelniania serwera.
Pamięć jest pełna.
Nieprawidłowa liczba znaków/wprowadzono nieprawidłowe znaki.
Klucz WEP jest ustawiony nieprawidłowo. Sprawdź ustawienia WEP.
Użyj zdalnego interfejsu użytkownika, aby wprowadzić informacje niezbędne do uwierzytelnienia./Użyj zdal. int. uż., aby wprow. inform. niezb. do uwierzyt.