> Problemy z siecią > Nie można połączyć się z siecią
5513-00C

Nie można połączyć się z siecią

Prawdopodobną przyczyną może być nieprawidłowy wybór ustawień portów lub adresu IP. Sprawdź poniższe.
Zapoznaj się również z poniższym elementami.

Czy wybrano właściwe porty?

Sprawdź ustawienia portu.
Jeżeli nie ma prawidłowego portu, stwórz go ze sterownikiem drukarki.

Czy prawidłowo skonfigurowano adres IP?

Przeprowadź test połączenia, aby sprawdzić czy adres IP jest ustawiony poprawnie.
W środowisku DHCP adres IP uzyskiwany jest automatycznie. Sprawdź, czy bieżący adres IP został ustawiony prawidłowo. Jeśli adres IP nie został poprawnie ustawiony, sprawdź czy funkcja DHCP routera lub punktu dostępu jest włączona.
UWAGA
Domyślnie <DHCP> i <Autom. IP> są aktywowane, dlatego urządzenie uzyskuje adres IP automatycznie.

Czy część adresu podsieci adresu IP urządzenia oraz adres IP komputera są identyczne?

Jeśli adresy podsieci nie pasują do siebie, dopasuj je zmieniając adresy IP urządzenia i komputera.

Czy komunikacja jest ograniczona przez zaporę zainstalowaną na komputerze?

Jeśli adresy IP lub adres MAC zostały nieprawidłowo wpisane, nie będzie dostępu do urządzenia. W takim przypadku należy użyć panelu sterowania i ustawić opcję <Filtr adresów IPv4>, <Filtr adresów IPv6> albo <Filtr adresów MAC> na <Wyłącz>.

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone, a następnie ponownie włączone, to czy komunikacja jest wyłączona?

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone a następnie ponownie włączone, może dojść do przypisania urządzeniu innego adresu IP niż ten, który był wcześniej używany. W przypadku korzystania z funkcji DHCP należy skontaktować się z administratorem sieci i wprowadzić następujące ustawienia.
Ustaw <Dynamiczna aktualizacja DNS> na <Włącz> na urządzeniu.
Ustaw przypisanie za każdym razem tego samego adresu IP kiedy urządzenie zostaje uruchomione.