> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > התדפיסים נראים אפורים
54F7-03F

התדפיסים נראים אפורים

סיבה אפשרית היא שישנה בעיה עם סביבת ההפעלה. בדוק את הדברים הבאים.

האם המכשיר מותקן בסביבה המתאימה?

התקן את המכשיר במיקום המתאים.
אחסן את מחסנית הטונר במקום מתאים למשך שעתיים עד שלוש שעות ואז נסה להדפיס שוב. ייתכן שפעולה זו תפתור את הבעיה. אם הבעיה נמשכת, החלף את מחסנית הטונר.