> בעיות אחרות > לא ניתן להוציא לפועל משימות עקב קיבולת זיכרון מועטת
54F7-042

לא ניתן להוציא לפועל משימות עקב קיבולת זיכרון מועטת

יש להגדיל את שטח הזיכרון הפנוי.
אם עבודת הדפסה נמצאת בתור, המתן עד להשלמת העבודה.
הדפס או מחק מהזיכרון את הנתונים שאין לך צורך בהם.