> בעיות בהדפסה > יצא פלט של נייר ריק
54F7-018

יצא פלט של נייר ריק

בדוק את מצב מחסניות הטונר.

האם מחסניות הטונר מותקנות כהלכה?

התקן שוב את מחסניות הטונר.

האם מחסנית הטונר הגיעה לסוף חייה?

בדוק את הכמות הנותרת במחסניות הטונר.