> Impressió > Especificació de la configuració del controlador de la impressora, com ara la mida i el tipus de paper, quan s'imprimeix des de la safata multiús
9EAJ-014

Especificació de la configuració del controlador de la impressora, com ara la mida i el tipus de paper, quan s'imprimeix des de la safata multiús

En aquesta secció es descriu com prioritzar la configuració d'impressió del controlador de la impressora per sobre de la configuració de l'equip.
IMPORTANT
Es poden produir encallaments de paper i altres problemes d'impressió si la mida i el tipus de paper especificats en el controlador de la impressora no coincideixen amb la mida i el tipus del paper carregat a la safata multiús.
1
Inicieu la sessió com a administrador al tauler de control de l'equip. Iniciar sessió com a administrador
2
A la pantalla <Inici>, premeu (Configuració).
3
Premeu <Opcions de funcions> <Impressora>.
4
Especifiqueu la safata multiús.
Premeu <Mode alim. paper pels trb. cont. impr. amb safata MU> <Mode A (Prioritzar opcs. controlador impressora)>.
NOTA
Si es compleixen les condicions que es detallen a continuació, podeu canviar la mida i el tipus de paper subministrat des de la safata multiús prement <Canviar paper temp. a saf. MU> en la <Còpia> i a les pantalles de selecció de paper a <Fitxers desats>.
El paper es carrega a la safata multiús.
En aquesta configuració s'especifica <Mode A (Prioritzar opcs. controlador impressora)>.
<Opcions predeterminades safata multiús> està establerta en <Fixa>.
Quan s'especifica una mida de paper lliure a <Mode A (Prioritzar opcs. controlador impressora)>, tingueu en compte el següent:
Quan imprimiu sobres, heu d'especificar el tipus de paper en el controlador de la impressora. Si no ho feu, pot ser que els sobres no s'imprimeixin.
Quan imprimiu en un altre paper, es poden produir encallaments o errors d'impressió si no especifiqueu el tipus de paper.
5
Premeu <Bé>.
6
Premeu <Tancar>.
Ocultar la pantalla de confirmació de mida i tipus de paper que es mostra quan es carrega el paper a la safata multiús