> Vyšší účinnost > Automatická změna zásuvky na papír
9AJY-027

Automatická změna zásuvky na papír

Pomocí funkce Automatické přepínání zásuvek můžete podávat papír z jiné zásuvky, pokud v zadané zásuvce dojde papír. Podívejte se na níže uvedená řešení.
Automatické přepínání zásuvek je funkce, která automaticky podává papír z jiné zásuvky, pokud v zadané zásuvce dojde papír. Pomocí této funkce můžete zamezit tomu, že ve stroji dojde papír. V této části je vysvětleno, jak použít funkci Automatické přepínání zásuvek například pro velkou tiskovou úlohu tištěnou z počítače.
DŮLEŽITÉ
Při doplňování zásuvky na papír dbejte na to, abyste neotevřeli zásuvku, kterou stroj momentálně používá. Mohlo by dojít k zachycení papíru.
Příklad: Tisk 10 000 stránek na papír Běžný 1 (80 g/m2 (21,3 lb vazba)) pomocí jednotky POD Deck-E
POD Deck-E má tři zdroje papíru, horní, střední a spodní zásuvku, do horní a střední zásuvky lze vložit až 1 000 listů papíru (80 g/m2 (21,3 lb vazba)) a do spodní zásuvky lze vložit až 2 000 listů papíru (80 g/m2 (21,3 lb vazba)). Pomocí funkce Automatické přepínání zásuvek můžete vkládat papír do zásuvek, jakmile dojde, a to bez zastavení tisku. Pokud budete doplňovat papír do zásuvek tak, aby nikdy nedošel, můžete 10 000 listů tisknout nepřetržitě. Zdroj papíru se k dokončení této tiskové úlohy změní sedmkrát.

Zadání nastavení na stroji

Nejdříve vložte 1 000 listů papíru do horní a střední zásuvky podstavce POD Deck-E a vložte 2 000 listů papíru do spodní zásuvky a poté zadejte následující nastavení.
1
Stiskněte  → [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavení podávání papíru] → [Autom. výběr zdroje papíru].
2
Vyberte možnost [Tiskárna].
POZNÁMKA
Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka u položky <Optimální produktivita>, stroj poté, co v používaném zdroji papíru zcela dojde papír, přepne na jiný zdroj papíru. Tisk se během přepínání na tento zdroj papíru na krátký okamžik přeruší. Pokud zaškrtnete políčko u položky <Optimální produktivita>, stroj přepne na jiný zdroj papíru, když bude v používaném zdroji papíru zbývat 50 až 100 listů. To zamezuje přerušení tiskové úlohy a pomáhá zvyšovat výkonnost.
3
Vyberte [Zap] pro zdroje papíru .
4
Vyberte [Použít Skupinu] → stiskněte [Změnit] pro zdroj papíru .
5
Vyberte [Skupina 2] → stiskněte [OK].
6
Stejným způsobem, jakým jste změnili zdroj papíru , změňte [Skupina 1] na [Skupina 2] pro zdroje papíru  a .
POZNÁMKA
Zdroje papíru ,  a  odpovídají horní, prostřední a spodní zásuvce jednotky POD Deck-E.

Zadání nastavení na ovladači tiskárny

1
Vyberte [Zásuvka 2] v ovladači tiskárny nebo v aplikaci Command WorkStation.
[Ovladač tiskárny]
Vyberte kartu [Fiery Printing] → kartu [Quick Access] → zadejte [Zásuvka 2] u položky <Paper source>.
[Command WorkStation]
Dvakrát klikněte na úlohu a vyberte kartu [QUICK ACCESS] → zadejte [Zásuvka 2] u položky <Paper source>.
Podrobné informace o nastavení naleznete v příručce ke stroji imagePRESS Server.

Spuštění tiskové úlohy

Když stroj začne tisknout, papír se bude podávat z horní zásuvky jednotky POD Deck-E. Po změně zdroje papíru postupujte následovně.
1
Stiskněte  → vyberte kartu [Papír].
2
Zkontrolujte, zda se zdroj papíru změnil na prostřední zásuvku.
Používaný zdroj papíru je na obrázku v levém spodním rohu obrazovky zvýrazněn žlutě.
3
Vložte papír do horní zásuvky na jednotce POD Deck-E.
4
Stejným způsobem vložte papír do prostřední zásuvky na jednotce POD Deck-E.
Když v prostřední zásuvce dojde papír, zdroj papíru se opět změní na jinou zásuvku na papír. Stejným způsobem vložte papír do prostřední zásuvky.
POZNÁMKA
Při doplňování papíru není nutné tiskovou úlohu zastavovat.
Pokud stroj najde dvě a více zásuvek obsahujících papír, když používáte funkci Automatické přepínání zásuvek, bude zdroje papíru přepínat v pořadí priorit, a to od nejvyšší po nejnižší. V příkladu popisovaném v této části je pořadí priorit následující:
1 Horní zásuvka
2 Prostřední zásuvka
3 Spodní zásuvka
Po dokončení tiskové úlohy nezapomeňte obnovit nastavení ve stroji i v ovladači tiskárny, aby se zamezilo jeho použití na další tiskovou úlohu.
Funkci Automatické přepínání zásuvek můžete kromě účelů uvedených v této části použít i pro řadu dalších účelů Další informace získáte na následujících webových stránkách.
 „Nastavení/Uložení“ > „Nastavení funkcí“ > „Běžný“ > „Nastavení podávání papíru“ > „Autom. výběr zdroje papíru“ v Uživatelská příručka