Trước khi sử dụng

Các chức năng khả dụng với bạn có thể khác nhau tùy theo các điều kiện sau.
Thiết bị mà bạn đang sử dụng và cài đặt của nó
Phiên bản phần sụn của thiết bị
Cấu trúc tùy chọn
Phiên bản trình điều khiển
Môi trường máy tính mà bạn đang sử dụng
Nội dung màn hình, quy trình, v.v.., được hiển thị và mô tả trong sổ tay hướng dẫn có thể khác so với nội dung và quy trình được hiển thị trong thực tế.
Trong sổ tay hướng dẫn, các ví dụ được thực hiện trên Windows 7.