Bústia

A continuació es mostra el flux de les operacions bàsiques per utilitzar els fitxers emmagatzemats en una bústia.

Pantalla de selecció de bústia

En aquesta pantalla, apareix el número, el nom i la memòria disponible de cada bústia. També apareix una icona al costat del número de bústia que indica l'estat de la bústia i si s'ha establert un PIN.
Les següents icones apareixen a la pantalla de selecció de bústia:
 és la icona corresponent a una bústia buida.
 és la icona corresponent a una bústia amb fitxers.
 és la icona corresponent a una bústia amb PIN.

Pantalla de selecció de fitxers

Cada icona indica el mode de color utilitzat quan es va emmagatzemar el fitxer i si es va emmagatzemar amb opcions d'impressió.
1
Podeu especificar les opcions següents:
Desar en menú ràpid (Vegeu "Menú ràpid.")
2
Llista/Miniatura
Permet seleccionar una opció de visualització de les carpetes i els fitxers emmagatzemats en una bústia.
3
[Nom]
Permet ordenar els fitxers per nom, en ordre ascendent o descendent.
[Data/hora]
Permet ordenar els fitxers per data/hora, en ordre ascendent o descendent.
4
[Editar fitxer]
Permet editar o comprovar un fitxer d'una bústia.
5
[Imprimir llista]
Permet imprimir una llista de fitxers emmagatzemats en una bústia.
6
[Imprimir]
Permet imprimir el fitxer seleccionat.
7
[Enviar]
Permet enviar un fitxer emmagatzemat en una bústia.
8
[Mostrar imatge]
Es prem per veure el contingut del fitxer seleccionat.
9
[Detalls]
Es prem per comprovar els detalls d'un fitxer emmagatzemat en una bústia.
10
[Esborrar selecció]
Permet cancel·lar la selecció d'un fitxer.
11
[Pujar]
Permet tornar al nivell superior.

Pantalla d'edició de fitxers

Accediu a aquesta pantalla quan vulgueu editar un fitxer d'una carpeta.
1
[Fusionar diversos fitxers]
Es prem per combinar diversos fitxers amb la finalitat de crear-ne un de nou.
2
[Inserir pàgines]
Permet introduir un fitxer davant de qualsevol pàgina d'un altre fitxer, amb la finalitat de crear un fitxer nou.
3
[Eliminar pàgina]
Es prem per eliminar determinades pàgines d'un fitxer.
4
[Afegir fitxers (Llegir i desar)]
Permet afegir un fitxer.
5
[Canviar nom de fitxer]
Permet canviar el nom d'un fitxer.
6
[Moure/Duplicar]
Permet desplaçar o duplicar fitxers en una altra bústia.
7
[Eliminar]
Permet eliminar un fitxer emmagatzemat en una bústia.

Pantalla Llegir

Accediu a aquesta pantalla quan vulgueu llegir un original i emmagatzemar-lo com a fitxer en una bústia.
1
Podeu especificar les opcions següents:
Desar/Editar opcions favorites
Desar en menú ràpid (Vegeu "Menú ràpid.")
Canviar opcions predeterminades
2
[1:1]
Es prem per llegir el document amb la mateixa mida que l'original.
3
[Escala de còpia]
Es prem per reduir o ampliar la mida de lectura de l'original.
4
[Mida lectura]
Es prem per establir la mida de l'original que llegireu.
5
[Opcions favorites]
Permet recuperar les opcions de lectura o registrar les opcions d'ús comú a les Opcions favorites.
6
[Restaurar opc. predet.]
Es prem per cancel·lar totes les opcions. (L'equip restaura les opcions predeterminades de lectura i desament.)
7
[Opcions]
Permet especificar diverses opcions de lectura, com ara la lectura de diferents mides al mateix temps o la divisió d'originals en diversos lots.
8
[Nom de fitxer]
Permet assignar un nom a un fitxer.
9
[Densitat]
Permet ajustar la densitat per a la lectura.
10
[Tipus d'original]
Permet seleccionar el tipus d'original que llegireu (imatge impresa, fotogràfic, text, mapa o còpia en color).
11
[Original de doble cara]
Es prem per llegir un original de doble cara.
12
[Selecció color]
Permet seleccionar el color de lectura.

Pantalla Imprimir

Accediu a aquesta pantalla quan vulgueu imprimir fitxers emmagatzemats en una bústia.
1
Podeu especificar les opcions següents:
Desar/Editar opcions favorites
Canviar opcions predeterminades
2
[Canviar opc. d'impressió]
Es prem per canviar les opcions d'impressió.
3
[Canviar nre. de còpies]
Es prem per especificar el nombre d'impressions quan se seleccionen diversos fitxers. Aquesta tecla només apareix en seleccionar diversos fitxers.
4
[Elim. fitxer després impr.]
Permet eliminar un fitxer automàticament després d'imprimir-lo.
5
[Iniciar impressió]
Es prem per començar a imprimir.
6
[Selecció color]
Permet seleccionar el mode de color de la impressió.

Pantalla d'opcions d'impressió

Accediu a aquesta pantalla quan vulgueu imprimir fitxers emmagatzemats en una bústia.
1

Podeu especificar les opcions següents:
Desar/Editar opcions favorites
Canviar opcions predeterminades
2
[Restaurar opcions]
Es prem per cancel·lar les opcions que heu canviat i restaurar les opcions originals del fitxer.
3
[Opcions favorites]
Permet recuperar les opcions de lectura o registrar les opcions d'ús comú a les Opcions favorites.
4
[Fusionar fitx. i impr.]
Es prem per fusionar i imprimir diversos fitxers en un de sol. Aquesta tecla només apareix en seleccionar diversos fitxers.
5
[Elim. fitxer després impr.]
Permet eliminar un fitxer automàticament després d'imprimir-lo.
6
[Restaurar opc. predet.]
Es prem per cancel·lar totes les opcions. (L'equip restaura les opcions predeterminades de Fitxers desats.)
7
[Iniciar impressió]
Es prem per començar a imprimir.
8
[Opcions]
Permet especificar opcions d'impressió útils, com ara imprimir de forma que les impressions es facin en un quadern i imprimir números de pàgina.
9
[Desar opcions]
Premeu aquesta opció per emmagatzemar les opcions d'impressió.
10
[Impressió a doble cara]
Es prem per fer impressions a doble cara.
11
[Acabat]
Permet seleccionar el mode Classificar, Agrupar o Grapar.
12
[Selecció color]
Permet seleccionar el mode de color de la impressió.
13
[Selecció paper]
Es prem per seleccionar la mida i el tipus de paper o l'origen del paper.
14
[Mostra impressió]
Es prem per imprimir una mostra del fitxer amb la finalitat de comprovar el resultat de la impressió o el contingut del fitxer.

Pantalla de funcions bàsiques de lectura i enviament

Accediu a aquesta pantalla quan vulgueu enviar fitxers emmagatzemats en una bústia.
1
[Llibreta d'adreces]
Permet seleccionar una destinació de la llibreta d'adreces.
2
[Accés ràpid]
Mostra la pantalla on es poden registrar i especificar els botons d'accés ràpid. Premeu [Llib. adr. remota] per especificar les destinacions desades en els botons d'accés ràpid d'un equip servidor accedint des d'un equip client de la xarxa. Per a més informació, vegeu "Especificació de destinacions des dels botons d'accés ràpid d'un equip servidor."
3
[Nova destinació]
Es prem per especificar una destinació que no està desada a la llibreta d'adreces.
4
[Carpeta personal]
Permet especificar la vostra carpeta personal com a destinació. Per obtenir instruccions sobre com especificar carpetes personals, vegeu "Especificació de carpetes personals." L'administrador pot restringir la destinació de la transmissió de fitxers a la carpeta personal de l'operador. (Vegeu "Restricció de destinació per a transmissió de fitxers.")
5
[Enviar-me]
Permet especificar la vostra adreça de correu electrònic com a destinació. L'administrador pot restringir l'adreça de correu electrònic a l'adreça de l'operador. (Vegeu "Configuració de destinació limitada per l'enviament de correus electrònics.")
6
[Especificar destinacions]
Permet seleccionar un mètode d'enviament.
7
Podeu especificar les opcions següents:
Canviar opcions predeterminades
Desar/editar informació per a cada usuari
[Desar/editar informació per a cada usuari] només apareix si gestioneu usuaris mitjançant un servei d'inici de sessió, com ara SSO-H. Per obtenir més informació, vegeu "Opcions de mètode d'autenticació per a operacions d'enviament."
8
Format de fitxer
Permet seleccionar el format del fitxer.
9
[Elim. fitxer després env.]
Es prem perquè un fitxer s'esborri automàticament després d'enviar-lo.
10
[Opcions]
Permet establir funcions d'enviament útils, com ara enviar originals de mides diferents junts o enviar originals de doble cara.
11
[Iniciar enviament]
Es prem per començar a enviar.
12
[a/c c/o]
Es prem per especificar les destinacions per a adreces a/c i c/o quan envieu un correu electrònic.
13
[Eliminar destinac.]
Permet eliminar les destinacions que apareixen a la llista de destinacions.
14
[Detalls]
Permet comprovar o canviar la informació de la destinació seleccionada a la llista de destinacions.
15
Llista de destinacions
Mostra una llista de les destinacions.

NOTA
Per a més informació sobre les icones de la bústia, vegeu "Tipus d'icones de bústia."
Per obtenir informació sobre el procediment referent a [Afegir fitxers (Llegir i desar)] i instruccions sobre com utilitzar la Pantalla Llegir, vegeu "Addició d'un fitxer (Llegir i desar)" i "Flux d'operacions de lectura i desament."
[Carpeta personal] apareix només si gestioneu els usuaris mitjançant un servei d'inici de sessió, com ara SSO-H.
[Enviar-me] només apareix si deseu l'adreça de correu electrònic d'un usuari quan utilitzeu l'autenticació mitjançant SSO-H.
18SJ-162