Formació de treball

Aquest mode permet desar els originals que estan formats per tantes pàgines que no es poden col·locar al mateix temps com un arxiu únic dividint-los en diversos lots. Per a la lectura podeu fer servir l'alimentador i el vidre de còpia.
Com a exemple, en aquesta secció s'explica el procediment per seleccionar una bústia com a ubicació d'emmagatzematge.
1.
Premeu → [Llegir i desar] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → premeu [Llegir].
3.
Premeu [Opcions] → [Formar treball] → [Tancar].
4.
Premeu .
NOTA
Per cancel·lar la lectura, premeu [Cancel·lar] o .
5.
Un cop finalitzada la lectura, col·loqueu el següent lot d'originals → premeu .
Si voleu canviar les opcions de lectura del document següent, premeu [Canviar opcions] abans de prémer el botó Inici per modificar alguna de les opcions següents.
Selecció color: Canvi del mode de color
Seleccioneu la mida de lectura: Especificació/desament de la mida de lectura
Original de doble cara: Original de doble cara
Densitat: Ajust manual de la densitat
Tipus d'original: Selecció del tipus d'original
6.
Després de llegir l'últim lot d'originals, premeu [Iniciar emmagatz.].

IMPORTANT
Si col·loqueu els originals a l'alimentador, traieu-los de la safata de sortida d'originals un cop finalitzi la lectura de cada lot.
Només podeu canviar les opcions que apareguin a [Canviar opcions] al mode Formar treball. Cal que especifiqueu prèviament les opcions de lectura necessàries.
NOTA
Si col·loqueu originals de diferent mida a l'alimentador, establiu [Originals de diferent mida]. (Vegeu "Originals de diferent mida.")
Si voleu llegir originals d'una cara i de doble cara i desar-los com a documents de doble cara, dividiu els originals en lots d'una cara i de dues cares. Per exemple, si el primer lot està format per originals de doble cara, establiu [Original de doble cara]. Per tant, cal que establiu o cancel·leu manualment [Original de doble cara] per a cada lot d'originals que vulgueu llegir.
Resulta útil emmagatzemar primer els originals en una bústia i imprimir-los posteriorment amb el mode Fusionar fitxers si no es poden preparar tots els originals alhora o si es vol especificar diferents opcions per a cada original. (Vegeu "Impressió de fitxers emmagatzemats en una bústia.")
18SJ-12K