Prevenció de la filtració d'informació

Hi ha moltes possibilitats de filtració d'informació de documents i gestió de dades com, per exemple, quan us deixeu l'original o una impressió a l'equip després de fer-ne una còpia o imprimir-lo, o bé quan es produeix un error de transmissió en provar d'enviar el fitxer o document.
En aquest equip, podeu crear un PDF amb signatura digital que verifiqui tant el creador de les dades com que aquestes no s'hagin alterat.
Per minimitzar la possibilitat de filtració d'informació, l'equip pot incorporar diverses funcions de seguretat, com ara el mode de limitació de noves destinacions per impedir els enviaments sense autorització i el mode de confirmació de destinació per evitar els errors de transmissió.
Així mateix, si especifiqueu restriccions quan es mostra la pantalla de la llibreta d'adreces o a la pantalla Monitor estat/Cancel·lar a la pantalla tàctil de l'equip, podeu impedir l'ús no autoritzat de l'equip o la navegació d'un usuari no autoritzat.
Signatura digital
Aquest mode mostra la signatura del document digital, que indica la font i, per tant, la legitimitat del document. Mitjançant el mètode de xifratge de claus públiques, podeu verificar el creador de les dades i que no s'hagin alterat.
L'estructura d'una signatura digital és la següent. Mitjançant la comparació de les dades xifrades del remitent amb la clau pública, el destinatari pot comprovar la legitimitat del remitent i les dades. (Vegeu "Signatures digitals.")
Podeu crear els tipus següents de PDF de signatura digital en aquest equip.
Signatura de dispositiu
Signatura d'usuari
A més de la signatura digital, podeu crear un PDF xifrat mitjançant el registre d'una contrasenya al PDF per impedir que tercers l'explorin sense autorització. (Vegeu "Xifratge de fitxers PDF.")
Opcions del servidor de gestió de drets
Aquest equip pot connectar-se amb Adobe LiveCycle Rights Management per generar arxius PDF que permetin la gestió de privilegis de visualització i d'altres. Per a més informació sobre les opcions per connectar amb el servidor de gestió de drets Adobe LiveCycle Rights Management, vegeu "Configurar un servidor de gestió de drets."
Per obtenir instruccions sobre com generar un arxiu PDF mitjançant el servidor de gestió de drets, vegeu l'apartat "Eliminació d'una directiva" al menú Llegir i enviar i "Aplicació d'una directiva" al menú Llegir i desar.
Prevenció de la filtració d'informació d'impressió
L'administrador pot establir els modes següents, de manera que sempre quedi reflectida a les impressions dels usuaris generals.
Mode d'extensió de Numerar jocs còpies
Aquest mode us permet imprimir el nom d'usuari, la data i l'hora i caràcters personalitzats, així com el número del joc de còpia en copiar/imprimir. Si imprimiu el número del joc de còpia i altra informació, podeu evitar les còpies no autoritzades de tercers. (Vegeu "Opcions de numeració de jocs de còpies.")
Mode Només permetre treballs d'impressió xifrada
La impressió segura xifrada és un mode que augmenta la seguretat mitjançant el xifratge de les dades d'impressió d'un ordinador i la descodificació del xifratge de l'equip. Aquest mode us ajuda a impedir que altres usuaris puguin veure el contingut dels vostres documents impresos i a impedir la filtració d'informació confidencial. Per obtenir instruccions sobre l'ús de la impressió segura i la impressió segura xifrada, vegeu "Secure Print." Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar la impressió segura xifrada, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció."
A més, podeu configurar l'equip perquè només rebi treballs d'impressió segura xifrada d'ordinadors.
Amb aquesta opció, podeu evitar perdre impressions, ja que només es pot imprimir quan s'introdueix la contrasenya. (Vegeu "Acceptació de només impressió segura xifrada.")
IMPORTANT
Si esteu utilitzant Servidor d'imagePRESS, no podeu utilitzar el Programari d'impressió xifrada.
Prevenció de l'enviament de filtracions d'informació
Podeu evitar les filtracions d'informació que es produeixen durant l'enviament, com ara la introducció d'una destinació incorrecta, confirmant la introducció de la destinació o restringint les destinacions o els dominis nous. (Vegeu "Restricció de la funció d'enviament" i "Configuració de la llibreta d'adreces.")
Restriccions de la pantalla del tauler de control
Podeu limitar l'exploració i l'ús de la pantalla Monitor estat/Cancel·lar i la llibreta d'adreces especificant opcions per a cada funció. (Vegeu "Configuració de la pantalla del tauler de control.")
18SJ-25Y