Activació del temps d'espera per a treballs suspesos

Podeu ajustar el temps d'espera als treballs suspesos a causa que el paper especificat no estava disponible quan es va emetre el treball. Un cop transcorregut el temps d'espera, es processa automàticament el següent treball.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions d'alimentació paper].
3.
Premeu [Temps per a treballs suspesos].
4.
Seleccioneu [On].
Si no voleu activar el temps d'espera, seleccioneu [Off].
5.
Premeu [-] o [+] per establir el temps que ha de transcórrer abans de suspendre el treball i processar automàticament el treball següent → premeu [Acceptar].

NOTA
Quan se suspèn un treball perquè s'ha esgotat el paper durant el treball, no es processa el següent treball encara que transcorri el temps d'espera especificat.
18SJ-07W