Producció d'informes amb impressió a doble cara

Podeu especificar Impressió a doble cara per a la impressió d'informes com ara Informe de TX d'enviament o Informe d'activitat de comunicació.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions d'impressió].
3.
Premeu [Opc. pred. impressió informes] → [Impressió a doble cara].
4.
Premeu [On] → [Acceptar].
Si no voleu imprimir a doble cara, seleccioneu [Off].
18SJ-08R