Tisk souborů uložených ve schránce

1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. souborům] → [Schránka].
Pokud se na obrazovce hlavní nabídky nezobrazí požadovaná funkce, stiskněte [Zobrazit vše].
2.
Vyberte požadovanou schránku.
Jestliže se požadovaná schránka nezobrazí, stisknutím nebo posuňte zobrazení k požadované schránce.
Chcete-li zadat číslo schránky nebo její PIN, použijte (číselná tlačítka) → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Uděláte-li při zadávání čísla schránky s pomocí číselných tlačítek chybu, stiskněte [Zrušit] → zadejte správné číslo schránky.
3.
Vyberte soubory v pořadí, ve kterém je chcete vytisknout → stiskněte [Tisk].
Je-li k dispozici sedm a více uložených souborů, stisknutím nebo můžete procházet uložené soubory.
Chcete-li vybrat všechny soubory (až 100 souborů od začátku) ve schránce, stiskněte [Vybrat vše (Max. 100 soub.)]. (Po výběru souboru se toto tlačítko změní na [Zrušit výběr].)
POZNÁMKA
Vybrané soubory jsou číslovány v zadaném pořadí a v tomto pořadí se vytisknou.
Výběr souboru můžete zrušit jeho opětovným výběrem.
Chcete-li výběr všech souborů zrušit, stiskněte [Zrušit výběr]. ([Zrušit výběr] se změní na [Vybrat vše (Max. 100 soub.)].)
Je-li v uživatelské schránce uloženo dva a více souborů, můžete stisknutím tlačítek [Název] nebo [Datum/Čas] soubory setřídit.
Pokud po setřídění souborů schránku zavřete, budou soubory při dalším otevření schránky opět nesetříděné.
Bude-li soubor do schránky uložen z počítače nebo smažete-li soubor ze schránky až po setřídění souborů, aktualizovaný seznam zůstane setříděný.
Stisknete-li po výběru souboru [Název] nebo [Datum/Čas], výběr souboru se zruší a zobrazí se začátek seznamu souborů.
4.
Stiskněte [Změnit nast. tisku].
Chcete-li změnit počet výtisků, zadejte požadovaný počet pomocí - (číselných tlačítek).
POZNÁMKA
Vyberete-li více souborů, můžete počet výtisků změnit stisknutím [Změnit počet kopií].
Nechcete-li změnit nastavení tisku, přejděte ke kroku 6.
5.
Vyberte nastavení tisku na obrazovce nastavení tisku.
Stisknete-li [Obnovit nastavení], nastavení pro soubory uložené do schránky z počítače nebo z [Uložit do schránky] funkce Kopie se vrátí na nastavení zadaná při ukládání a nastavení pro soubory naskenované a uložené na stroji se vrátí na výchozí nastavení pro funkci Přístup k uloženým souborům. (Viz část "Zadání nastavení pro uložené soubory.")
Chcete-li sloučit více souborů a vytisknout je jako jeden soubor, stiskněte [Sloučit soub. a Tisknout].
Chcete-li, aby se vybraný soubor po vytištění automaticky smazal, stiskněte [Smazat soubor po tisku].
Chcete-li nastavení tisku souborů uložit, stiskněte [Uložit nastavení]. (Viz část "Ukládání nastavení tisku.")
Chcete-li nastavit různé jiné režimy tisku, stiskněte [Volby] → vyberte požadovaný režim.
Další informace o nastavování jednotlivých režimů naleznete v příslušných částech.
6.
Stiskněte [Spustit tisk].
Je-li zpracovávána aktuální úloha nebo je ve stroji rezervovaná úloha, stroj začne soubor tisknout po dokončení této úlohy.
Při spuštění tisku se objeví následující obrazovka.
POZNÁMKA
Tisk zrušíte stisknutím tlačítka [Zrušit]. Tisk nelze zrušit stisknutím .
Chcete-li rezervovat další tiskovou úlohu, stiskněte [Zavřít] → proveďte postup pro rezervování tiskové úlohy. (Viz část "Rezervování úloh.")

POZNÁMKA
V jedné schránce lze najednou lze vybrat a vytisknout až 32 souborů. Pokud soubory sloučíte, můžete najednou vybrat a vytisknout až 100 souborů. Pokud jsou však ve schránce rezervované úlohy, počet souborů, které můžete vybrat a vytisknout, závisí na počtu rezervovaných souborů.
Více souborů můžete vybrat, pouze jsou-li tyto soubory uloženy ve stejné schránce. Chcete-li tisknout více souborů uložených v různých uživatelských schránkách, musíte tyto soubory nejprve přesunout do jedné schránky. (Viz část "Přesun/duplikace souboru.")
Chcete-li soubor uložený do stroje z počítače nebo pomocí [Uložit do schránky] funkce Kopie vytisknout s nastavením provedeným při ukládání souboru, neprovádějte tisk souboru z obrazovky změn nastavení tisku. Budete-li soubor tisknout z obrazovky změn nastavení tisku, může se stát, že se soubor nevytiskne se stejným nastavením, které bylo použito při jeho ukládání.
Pokud tento stroj nepodporuje nastavení tisku pro soubor odeslaný do schránky z počítače, nelze soubor vytisknout. V takovém případě vymažte soubor ze schránky, na počítači zadejte nastavení podporovaná tímto strojem a soubor znovu odešlete do schránky.
Chcete-li zrušit všechna nastavení, stiskněte [Obnovit vých. nast.].
Informace k ukládání papíru viz v části "Loading Paper."
18JF-165