Tisk na tabelační papír

Uložíte-li tabelační papír do zdroje papíru, POD Deck Lite-C1 nebo Podstavec na papír s více zásuvkami C1, můžete tisknout na ouška tabelačního papíru s použitím režimu Tisk na tab.
* Tabelační papír
Na stroji je třeba nastavit, o jakou vzdálenost se má obraz originálů posunout, aby se vytiskl na ouška.
* Oblast posunu
DŮLEŽITÉ
Tento režim lze použít pouze pro tisk souboru uloženého ve schránce.
V režimu Tisk na tab. lze použít pouze originály velikosti A4.
POZNÁMKA
Při ukládání tabelačního papíru do zásuvky na papír je vyžadován Podavač tabelačního papíru F1.

1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. souborům] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → vyberte požadovaný soubor → stiskněte [Tisk].
3.
Stiskněte [Změnit nast. tisku].
4.
Stiskněte [Volby] → [Tisk na tab.].
5.
Stiskněte [Změnit] → vyberte zdroj papíru, který obsahuje tabelační papír → stiskněte [OK].
6.
Nastavte míru posunu tisku (0 mm až 25 mm) stisknutím [-] nebo [+] → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Ujistěte se, že se Počet oušek uvedený na displeji dotekového panelu shoduje s počtem oušek na tabelačním papíru uloženém do zdroje papíru.
7.
Stiskněte [Zavřít].

POZNÁMKA
Instrukce týkající se ukládání tabelačního papíru do zásuvky, POD Deck Lite-C1 nebo Podstavec na papír s více zásuvkami C1 viz "Maintenance."
Informace o tom, jak ukládat tabelační papír do zásuvky na papír, viz "Loading Tab Paper."
Chcete-li podávat tabelační papír ze zásuvky na papír, z POD Deck Lite-C1 nebo z Podstavec na papír s více zásuvkami C1, v systému stroje musíte předem uložit tabelační papír jako typ papíru ve zdroji papíru. (Viz část "Ukládání velikosti a typu papíru pro zdroj papíru.")
Při tisku na tabelační papír zkontrolujte, zda jsou ouška ve správné poloze.
Je-li volba [Nucený výstup nedokončeného tab. papíru] v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení) nastavena na Zap, stroj podá na výstup listy tabelačního papíru, které se při zpracovávání úlohy nespotřebovaly.
Příklad: Je-li počet listů tabelačního papíru nastaven na 5 a stroj odhadne, že pro danou tiskovou úlohu bude třeba 7 listů tabelačního papíru, musíte připravit dvě sady tabelačního papíru po 5 listech (celkem 10). Použije-li stroj tedy pouze 7 listů tabelačního papíru, 3 listy zbudou.
Oblasti obrazů posunuté mimo tabelační papír nelze na papír vytisknout a mohou způsobit, že následující výtisky budou špinavé nebo na nich budou černé čáry.
* Oblast posunu
18JF-17Y