Korekce zkroucení pro jednotlivé zásuvky na papír

Tento režim umožňuje nastavit pro jednotlivé zdroje papíru korekci zkroucení.
Stupeň korekce zkroucení je neustále upravován podle vlastností papíru. Není-li však zkroucení papíru upraveno řádně, stupeň korekce zkroucení můžete upravit ručně podle prostředí a vlastností papíru, např. vlhkosti v papíru.
Stupeň korekce zkroucení můžete měnit podle vlastností papíru.
Zkroucení papíru se upravuje položením papíru na podložku ve směru opačném ke směru zkroucení. Testovací kopírování nebo tisk provádějte na nastavený papír a kontrolujte stupeň korekce zkroucení.
DŮLEŽITÉ
Nastavíte-li stupeň korekce zkroucení v [Nastavení správy typu papíru] v [Možnosti], musíte nastavit hodnotu v tomto režimu na „0“. (Viz část "Základní informace o této funkci.")
Upozornění: tato funkce může mít vliv na podávání papíru. Jelikož významné zvýšení hodnoty může způsobit zachycení papíru, doporučujeme nastavovat hodnoty po malých krocích.
POZNÁMKA
Vlastnosti papíru, jako je např. vlhkost papíru, se mohou lišit podle prostředí, v němž je uchováván. Neodpovídají-li vlastnosti papíru běžnému stavu, lepších výsledků lze dosáhnout, když stupeň zkroucení papíru pro jednotlivé zdroje papíru nastavíte zvlášť.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení/Údržba] → [Nastavit akci] → [Korekce zkroucení pro každou zás. na papír].
3.
Vyberte zdroj papíru, pro který chcete změnit stupeň korekce zkroucení → stiskněte [Nastavit].
4.
Stisknutím [-] nebo [+] pod <Výstup lícem nahoru (Obr.)> nebo <Výstup lícem dolů (Normál.)> upravte stupeň korekce zkroucení.
5.
Stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Směr zkroucení papíru určíte tak, že papír uložíte ve směru, v němž je dopravován do výstupní přihrádky.
Nastavte stupeň korekce zkroucení v opačném směru ke směru potištěného papíru.
nastavte stupeň korekce zkroucení
Směr úpravy
Když se papír kroutí nahoru
Dolů (Stiskněte [-])
Když se papír kroutí dolů
Nahoru (Stiskněte [+])
18JF-0L8