Nastavení tónů

Stisknutím na ovládacím panelu umožníte nastavení různých tónů signalizujících prováděné operace a stav zařízení.
Na stroji lze nastavit, zda se budou ozývat následující zvukové signály, či nikoliv. Níže uvedené zvukové signály se ozývají v následujících situacích:
Tón při vložení:
Při stisknutí tlačítek na ovládacím panelu, tlačítek na displeji dotekového panelu nebo kláves na USB klávesnici.
Zapnete-li hlavní napájení stroje, když je položka [Nast. rychlého spuštění pro hlavní napájení] nastavena na Zap v [Možnosti] (Nastavení/Uložení). (V určitých situacích se může stát, že se stroj rychle nespustí a tón nezazní.)
Tón při nesprávném vložení:
Stisknete-li na ovládacím panelu nebo displeji dotekového panelu tlačítko, které nelze použít, nebo překročíte-li při zadávání maximální možný počet znaků.
Tón doplnění zásob:
V případě nutnosti výměny tonerové kazety
Tón úspory energie/spánku:
Když stroj přejde do režimu úspory energie nebo režimu spánku.
Když vypnete hlavní napájení stroje a když jste [Nast. rychlého spuštění pro hlavní napájení] nastavili na Zap v [Možnosti] (Nastavení/Uložení). (V určitých situacích se může stát, že se stroj rychle nespustí a tón nezazní.)
Tón při chybě:
V případě výskytu závady (např. při zachycení papíru nebo provozní chybě)
Tón na konci úlohy:
Po dokončení úlohy
Tón při zapomenutém orig.:
Když ukládáte originály do podavače a na kopírovací desce zůstal jiný originál nebo naopak.
1.
Stiskněte na ovládacím panelu.
2.
Zadejte jednotlivá nastavení → stiskněte [OK].
18JF-01L