SEZNAMY ADRES

V případě potřeby si na stroji můžete kdykoli ručně vytisknout vybraný adresář.
Pro použití faxové funkce jsou požadovány volitelné produkty. Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití funkce faxu viz "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
Níže uvádíme položky, které se na seznamu vytisknou, a také popis jednotlivých položek.

NÁZEV MÍSTA URČENÍ

Vytiskne se název zadaného místa určení.
Při tisku obsahu tlačítek volby na jeden dotek se na prvním řádku vytiskne číslo příslušného tlačítka.

TŘÍDA

Vytiskne se třída (režim přenosu) zadaného místa určení.

ADRESA MÍSTA URČENÍ

Je-li třída „FTP“, „SMB“ nebo „WebDAV“ (souborový server):
Hostitelské jméno se vytiskne na první řádek a cesta ke složce na druhý řádek.
Je-li třída „SCHRÁNKA“:
Vytiskne se číslo schránky.
Je-li třída „I-FAX“ nebo „E-MAIL“:
Vytiskne se I-faxová nebo e-mailová adresa.
Je-li třída FAX:
Na prvním řádku se vytiskne faxové číslo, na druhém řádku se vytiskne podadresa (je-li zadána).
Je-li třída „SKUPINA“:
Místa určení uložená ve skupinové adrese se vytisknou od druhého řádku dále.
Je-li ve skupinové adrese uložen souborový server, na druhý řádek se nevytisknou žádné doplňující informace.
POZNÁMKA
V adresářích se vytisknou faxová, e-mailová, I-faxová, skupinová místa určení a místa určení souborových serverů.

Tisk seznamů adres

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavit místo určení] → [Seznamy adres].
3.
Vyberte jeden z adresářů 1 až 10 nebo tlačítko [Rychlá volba] → stiskněte [Tisknout seznam].
4.
Stiskněte [Ano].
5.
Stiskněte [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
I když je volba [Správa přístupových čísel adresáře] v [Nastavit místo určení] (Nastavení/Uložení) nastavena na Zap, na seznamech adres se vytisknou všechna místa určení ve vybraném seznamu adres (včetně míst určení uložených s přístupovým číslem).
18JF-031