Upozornění k manipulaci

Nikdy se nepokoušejte stroj rozebírat ani jinak upravovat.

Uvnitř stroje jsou díly, které jsou pod vysokým napětím nebo mají vysokou teplotu. Při kontrole vnitřních částí stroje postupujte velmi opatrně. Neprovádějte kontroly, které nejsou popsány v příručkách k tomuto stroji.

Dejte pozor, aby do stroje nevnikla žádná tekutina nebo do něj nezapadl cizí předmět, např. sponky nebo svorky na papír. Pokud by se jakékoli cizí předměty dostaly do kontaktu s elektrickými částmi uvnitř stroje, mohly by způsobit zkrat a následně požár nebo úraz elektrickým proudem.

Pokud ze stroje vychází kouř nebo neobvyklé zvuky, okamžitě vypněte hlavní síťový spínač, odpojte napájecí šňůru ze zásuvky a kontaktujte místního autorizovaného zástupce Canon. Používání stroje v tomto stavu může způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem. Neumisťujte žádné předměty do blízkosti elektrické zástrčky, abyste v případě potřeby mohli stroj okamžitě odpojit ze sítě.

Když je stroj v provozu, nevypínejte hlavní síťový vypínač a neotvírejte přední kryty. Mohlo by dojít k zachycení papíru.

V blízkosti stroje nepoužívejte hořlavé spreje, např. lepidlo ve spreji. Hrozí nebezpečí vznícení.

Tento stroj při běžném používání produkuje malé množství ozónu apod. Přestože může být míra citlivosti na ozón apod. různá, toto množství není škodlivé. Přítomnost ozónu apod. může být patrnější při delším používání stroje, především v nedostatečně větraných místnostech. Doporučujeme, abyste místnost, ve které stroj používáte, v zájmu zachování příjemného pracovního prostředí dostatečně větrali. Stroj také neinstalujte na místech, kde by docházelo k vyfukování odpadních plynů přímo na osobu.

Z bezpečnostních důvodů stiskněte , nebudete-li stroj po delší dobu používat, např. přes noc. Z důvodu větší bezpečnosti také vypněte hlavní síťový vypínač a odpojte napájecí šňůru, pokud stroj nebudete používat dlouhodobě, např. před dovolenou.

Používejte USB kabel kratší než 3 metry.

Papír, který právě vystoupil ze stroje, může být horký. Při odebírání nebo zarovnávání papíru ve výstupní přihrádce postupujte opatrně. Pokud se dotknete papíru těsně po výstupu z tiskárny, můžete si způsobit mírné popálení.

18JF-003