Tisk na tabelační papír

Uložíte-li tabelační papír do zdroje papíru, POD Deck Lite-C1 nebo Podstavec na papír s více zásuvkami C1, můžete kopírovat na ouška tabelačního papíru s použitím režimu Tisk na tab.
* Tabelační papír
Na stroji je třeba nastavit, o jakou vzdálenost se má obraz originálů posunout, aby se na ouška okopíroval.
* Oblast k posunu
DŮLEŽITÉ
V režimu Tisk na tab. lze použít pouze originály velikosti A4.
POZNÁMKA
Instrukce týkající se ukládání tabelačního papíru do zásuvky na papír, POD Deck Lite-C1 nebo Podstavec na papír s více zásuvkami C1 viz "Maintenance."
Chcete-li podávat tabelační papír ze zásuvky na papír, z POD Deck Lite-C1 nebo z Podstavec na papír s více zásuvkami C1, v systému stroje musíte předem uložit tabelační papír jako typ papíru ve zdroji papíru. (Viz část "Ukládání velikosti a typu papíru pro zdroj papíru.")
Je-li volba [Nucený výstup nedokončeného tab. papíru] v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení) nastavena na Zap, po vytištění každé sady jsou na výstup dopraveny nepoužité listy tabelačního papíru.
Příklad: Je-li počet oušek nastaven na 5 a pro každou sadu se použije 7 listů tabelačního papíru, podají se na výstup navíc 3 listy tabelačního papíru. (Viz část "Vynucený výstup nadbytečného tabelačního papíru.")
Oblasti obrazů posunuté mimo tabelační papír nelze na papír okopírovat a mohou způsobit, že následujících kopie budou špinavé nebo na nich budou černé čáry.
Příklad: Oblasti s obrazy se mohou posunout mimo tabelační papír.
* Oblast posunu

1.
Stiskněte → [Kopie].
2.
Stiskněte [Volby] → [Tisk na tab.].
3.
Stiskněte [Změnit] → vyberte zdroj papíru, ve kterém je uložen tabelační papír.
4.
Nastavte vzdálenost posunu kopií (0 mm až 25 mm) stisknutím [-] nebo [+] → stiskněte [OK].
5.
Stiskněte [Zavřít].

POZNÁMKA
Zkontrolujte, zda je počet oušek na tabelačním papíru zobrazeném na displeji dotekového panelu shodný s počtem oušek na tabelačním papíru uloženém ve zdroji papíru.
Počet oušek lze změnit v [Nastavení papíru]. (Viz část "Ukládání velikosti a typu papíru pro zdroj papíru.")
18JF-0Y1