Korekce zkreslení (Kosoúhelník)

Toto nastavení umožňuje korekci tvaru obrazu vyrovnáním vzdálenosti od „a“ a „g“ k zaváděcímu okraji papíru v případě, že se obraz vytiskne jako kosoúhelník.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru].
3.
Ze seznamu vyberte typ papíru, který chcete upravit → stiskněte [Detaily/Editovat].
4.
Stiskněte [Změnit] pro <Nastavit polohu obrazu>.
5.
Stiskněte [Nepoužít skener].
6.
Stiskněte [Nastavit detaily] → [Kor. zkreslení (Rovnoběž.)].
Chcete-li zadat ručně naměřené hodnoty testovací stránky:
Stiskněte [Výstup testovací stránky].
Zadejte počet testovacích výtisků, které chcete zhotovit → stiskněte [Další].
POZNÁMKA
Jestliže se poloha obrazu liší velkou měrou, přesnost korekce lze zlepšit vytištěním několika testovacích stránek a s použitím průměru měřené délky.
Vyberte zdroj papíru, který obsahuje vlastní velikost papíru → stiskněte [Spustit tisk].
Vytiskne se testovací výtisk.
Změřte délku značek „g“ a „g“ na testovací stránce.
Značka „g“ se tiskne na levou stranu zaváděcího okraje a značka „a“ se tiskne na pravou stranu zaváděcího okraje (vzhledem ke směru podávání).
Příklad: „g“ = 20,5 mm a „a“ = 21,0 mm
Změřte délku značek „g“ a „a“ správně, jak je znázorněno níže.
Vyvolejte zpět obrazovku <Korekce zkreslení (Rovnoběžník)> → zadejte naměřenou délku [G] a [A] pro přední a zadní stranu.
S pomocí dvou následujících numerických hodnot a „c = 250,0“ zařízení provede úpravu délky, a tím korekci zkreslení na tiskové oblasti.
[G]:
Zadejte naměřenou délku značky „g“ na testovací stránce.
[A]:
Zadejte naměřenou délku značky „a“ na testovací stránce.
Podle příkladu zadejte 20,5 pro [G] a 21,0 pro [A].
Stroj provede korekci rozdílu mezi „g“ a „a“ (0,5 mm).
Stiskněte [OK].
Podle potřeby znovu vytiskněte testovací stránku a zkontrolujte polohu obrazu. V případě potřeby dalšího nastavení opakujte výše uvedené kroky.
Provádíte-li korekci polohy pomocí vytištěných obrazů:
Zkontrolujte polohu obrazu na výtisku.
Příklad: „c“ = 200,0 mm, „g“ = 15,0 mm a „a“ = 15,5 mm
Změřte následující délku na výtisku a zadejte naměřenou hodnotu.
S pomocí tří následujících numerických hodnot zařízení provede úpravu délky, a tím korekci zkreslení na tiskové oblasti.
[C]:
Zadejte změřenou vzdálenost od levé strany zaváděcího okraje tiskové oblasti k pravé straně zaváděcího okraje tiskové oblasti.
[G]:
Zadejte změřenou vzdálenost od levé strany zaváděcího okraje tiskové oblasti k zaváděcímu okraji výstupního papíru.
[A]:
Zadejte změřenou vzdálenost od pravé strany zaváděcího okraje tiskové oblasti k zaváděcímu okraji výstupního papíru.
Podle příkladu zadejte 200,0 pro [C], 15,0 pro [G] a 15,5 pro [A].
Stroj provede korekci rozdílu mezi „g“ a „a“ (0,5 mm).
Stiskněte [OK].
Podle potřeby znovu vytiskněte testovací stránku a zkontrolujte polohu obrazu. V případě potřeby dalšího nastavení opakujte výše uvedené kroky.
7.
Stiskněte [OK] → [OK].

POZNÁMKA
Kumulovanou hodnotu obnovíte stisknutím [Obnovit úvodní nastavení].
Pokud se soutiskové značky vytisknou na výstupní papír, tištěná oblast se shoduje s vnitřní oblastí vymezenou soutiskovými značkami.
18JF-0J2