Nastavení neutralizace statické elektřiny na sekundárním přenosovém pásu

Pokud je tištěný obraz rozmazaný nebo v přenášecí jednotce dochází k zachycení papíru, příčinou může být statická elektřina vzniklá na středním přenášecím pásu. V takovém případě neutralizujte statickou elektřinu nastavením neutralizace statické elektřiny směrem k [-].
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
POZNÁMKA
Nastavení neutralizace statické elektřiny na sekundárním přenosovém pásu může ovlivnit nastavení v [Nast. sekund. přenos. napětí], [Nastavit smazání obrazu ITB] a [Kor. apl. toneru na vleč. okr.]. Je-li třeba, tato nastavení přenastavte.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru].
3.
Ze seznamu vyberte typ papíru, který chcete upravit → stiskněte [Detaily/Editovat].
4.
Stiskněte [Změnit] pro <Adjust Secondary Transfer Antistatic Bias>.
5.
Stisknutím [-] nastavte hodnotu neutralizace statické elektřiny → [OK].
POZNÁMKA
Není-li výsledek uspokojivý ani po stisknutí [-], stiskněte [+].
6.
Stiskněte [OK].

POZNÁMKA
Jestliže se stav nezlepší ani po nastavení hodnoty v obou směrech, tedy ve směru [-] i [+], upravte hodnotu nastavení v [Nast. sekund. přenos. napětí]. Lepšího výsledku můžete dosáhnout nastavením hodnoty sekundárního přenosového napětí směrem k [-].
18JF-0JH