Změna korekce bílé oblasti na vlečeném okraji

Je-li pro oboustranné kopírování/tisk používán zkroucený papír nebo papír, který je náchylný ke zkroucení, může se stát, že se toner nenanese na vlečený okraj papíru a oblast bez toneru zůstane bílá nebo barvy budou bledé. Také v případě použití obrazu s nízkou sytostí mohou být barvy vybledlé nebo přesycené. V takových případech změňte nastavení funkce Korekce bílé oblasti na vlečeném okraji pro vlastní typ papíru.
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru].
3.
Ze seznamu vyberte typ papíru, který chcete upravit → stiskněte [Detaily/Editovat].
4.
Stiskněte [Změnit] pro <Kor. apl. toneru na vleč. okr.>.
5.
Stisknutím [Přední strana] nebo [Zadní strana] → [-] nebo [+] pro <Úroveň korekce> nebo <Hodnota korekce> nastavte úroveň korekce a míru korekce → [OK].
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže:
[Úroveň korekce]:
Stisknutím [+] upravte hodnotu, jsou-li obrazy s nízkou sytostí na vlečeném okraji papíru nevýrazné nebo přesycené. Upozornění. Jestliže zvýšíte hodnotu příliš, na velmi sytých obrazech na vlečeném okraji papíru se mohou objevovat bílé skvrny.
[Hodnota korekce]:
Velikost oblasti na vlečeném okraji papíru, kde jsou bílá místa, se může lišit. Závisí to na typu a zkroucení papíru. Pomocí této funkce můžete nastavit začátek korigované oblasti.
Výchozí pozice režimu Korekce bílé oblasti na vlečeném okraji začíná na okraji papíru. Počáteční pozici můžete posunout stisknutím [+]. 
Pokud se například obraz začíná rozmazávat zhruba 20 mm od okraje papíru, můžete výsledek zlepšit rozšířením korigované oblasti na 20 mm. Zadáte tedy [+10]. Efektivní rozsah pro korekci se zvýší o 2 mm pokaždé, kdy se [Hodnota korekce] zvýší o 1. Nastavíte-li [Hodnota korekce] na +10, efektivní rozsah pro korekci je 20 mm od vlečeného okraje papíru.
6.
Stiskněte [OK].

POZNÁMKA
Pokud se bílé skvrny objevují i po úpravě hodnoty, můžete zkusit snížit sekundární přenosové napětí. Snížení sekundárního přenosového napětí však může negativně ovlivnit kvalitu obrazu. Při nastavování sekundárního přenosového napětí vždy zkontrolujte výsledný výstup.
18JF-0JW