Omezení přístupu ověřením přístupových práv

Když uživatelé provádějí přístup do systému stroje, funkce ověření přístupových práv požádá o uživatelské informace (uživatelské jméno a heslo) a zadané informace ověří. Na stroji mohu pracovat pouze oprávnění uživatelé, pro něž proces ověření proběhl úspěšně. Přístupu neoprávněných uživatelů můžete zamezit správou uživatelů s povolením přístupu do systému stroje. Chcete-li používat režim ověření přístupových práv, musíte do stroje nejprve uložit informace týkající se správců a obecných uživatelů.
Správce může pro jednotlivé uživatele omezit možnost použití různých funkcí, např. kopírování, tisku, odesílání a nastavit limit maximálního počtu kopií/výtisků, které mohou jednotliví uživatelé zhotovit. V případě potřeby může správce také omezit nastavení na obrazovce „Nastavení/Uložení“.
Informace pro ověření přístupových práv (Správce/obecný uživatel/neoprávněný uživatel)
Pomocí režimu ověření přístupových práv správce provádí správu uživatelů omezením přístupu s pomocí statusu obecného uživatele a omezením nastavení operací. Práva obecného uživatele lze nastavit pro jednotlivé uživatele zvlášť. Zamezením přístupu neoprávněných uživatelů mohou správci významně snížit riziko zneužití stroje a úniku informací.
Použít lze následující funkce ověření přístupových práv:
Správa ID oddělení (Výchozí ověření přístupových práv)
S pomocí této funkce lze využití stroje uživateli řídit podle oddělení nebo podle projektu, pro něž správce do systému stroje uloží ID oddělení a PIN. Správa ID oddělení umožňuje jednotlivým oddělením omezit použití funkcí, např. kopírování, tisk a odesílání, a nastavit pro jednotlivá oddělení limity počtu stran kopírování, tisku a odesílání. (Viz část "Správa ID oddělení.")
SSO-H (Single Sign-On H)
SSO-H umožňuje provádět ověření přístupových práv uživatelů zadáním uživatelských jmen a hesel.
K dispozici jsou dva typy ověření přístupových práv: Serverové ověření, které provádí ověření přístupových práv s pomocí externího serveru připojeného ke stroji, a ověření práv k místnímu zařízení, které provádí ověření pouze s pomocí tohoto stroje. Oba typy ověření přístupových práv lze používat současně. (Viz část "SSO-H (Single Sign-On H).")
Pomocí systému správy přístupu (ACCESS MANAGEMENT SYSTEM) lze rovněž omezit použití konkrétních funkcí stroje jednotlivými uživateli. (Informace o volitelných produktech vyžadovaných pro použití správy přístupu viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce.") Můžete např. omezit používání funkcí kopírování/tisku, jako je barevné a oboustranné kopírování, nebo používání různých nastavení v kategorii Nastavení/Uložení.
Správa informací uživatelských nastavení (User Setting Information Management Service – Služba správy informací uživatelských nastavení)
Tento režim umožňuje propojení informací, jako je uživatelské jméno a heslo, nastavené pro jednotlivé funkce a uživatele s uživatelskými informacemi služby SSO-H.
Informace uživatelských nastavení používané pro jednotlivé uživatele můžete smazat ze stránky služby správy informací uživatelských nastavení (User Setting Information Management Service). (Viz část "Správa informací uživatelských nastavení (User Setting Information Management Service – Služba správy informací uživatelských nastavení).")
Nastavení metody ověřování přístupových práv pro odesílání
Na stroji lze nastavit metodu ověřování přístupových práv, kterou budete používat pro přístup do osobních složek nebo na externí servery, a uživatelské jméno a heslo, které budete používat jako ověřovací údaje. (Viz část "Nastavení metody ověřování přístupových práv pro odesílání.")
Integrované ověření přístupových práv
Tato funkce dovoluje použití přihlašovacích údajů vyžadovaných pro přihlášení do stroje také pro jiné ověření přístupových práv. Pokud přihlašovací služba podporuje funkci integrovaného ověření přístupových práv (Integrated Authentication), uživatelé, kteří se přihlásili do systému stroje, mohou používat funkce, jako je např. odesílání do osobních složek a přístup na server LDAP nebo souborový server, aniž by museli zadávat přihlašovací jméno a heslo.
Informace o tom, zda používaná přihlašovací služba podporuje funkci integrovaného ověření přístupových práv, vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
V případě potřeby můžete tuto funkci vypnout. (Viz část "Deaktivace integrovaného ověření přístupových práv (Integrated Authentication).")
18JF-24H