Uložení adresy souborového serveru

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavit místo určení] → [Uložit místa určení] → [Uložit nové místo určení].
3.
Stiskněte [Soubor].
4.
Stiskněte [Název].
5.
Zadejte název pro souborový server → stiskněte [Další].
6.
Stiskněte rozevírací seznam → vyberte seznam adres ze Seznamu adres 1 až 10.
Seznamy adres představují jednoduchý způsob třídění míst určení.
Zadaná adresa souborového serveru se uloží ve zde vybraném seznamu adres.
7.
Stiskněte <Protokol:> rozevírací seznam → vyberte protokol.
POZNÁMKA
Další informace týkající se dostupných protokolů viz v části "Zadání souborového serveru pomocí klávesnice."
8.
Stiskněte [Hostitelské jméno].
9.
Zadejte hostitelské jméno → stiskněte [OK].
Vyberete-li [WebDAV] v <Protokol:>, stiskněte [Další].
10.
Stiskněte [Cesta ke složce].
11.
Zadejte cestu ke složce → stiskněte [OK].
12.
Stiskněte [Uživ. jméno].
13.
Zadejte uživatelské jméno → stiskněte [OK].
14.
Stiskněte [Heslo].
15.
Zadejte heslo → stiskněte [OK].
Nastavíte-li volbu [Potvrdit před odesláním] na Zap, při odesílání na uložený souborový server se zobrazí obrazovka pro zadání uloženého hesla.
Chcete-li uložit souborový server do skupinové adresy, nastavte toto nastavení na Vyp. Nastavíte-li je Zap, odesílání na danou skupinovou adresu nebude možné.
POZNÁMKA
Pokyny k zadávání jednotlivých nastavení pro FTP, Windows (SMB) a WebDAV viz "Zadání souborového serveru pomocí klávesnice.".
Zadáte-li místo určení, které jste nastavili na Zap pro [Potvrdit před odesláním] jako místo určení pro přesměrování, obrazovka pro zadání hesla se nezobrazí. Použije se uložené heslo a provede se přesměrování.
16.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].
Pokud je pro adresář nastavena správa přístupových čísel, proveďte následující operaci.
Stiskněte [Další] → [Přístupové číslo] → [Přístupové číslo].
Zadejte přístupové číslo pomocí (číselných tlačítek) → stiskněte [Potvrdit].
Zadejte stejné přístupové číslo pro potvrzení → stiskněte [OK] → [OK].

DŮLEŽITÉ
Nastavíte-li volbu [Přepnout jazyk/klávesnici] na Zap v [Možnosti] (Nastavení/Uložení), může se stát, že se hostitelské jméno a cesta ke složce nezobrazí správně a nebude k nim možné procházet.
POZNÁMKA
Informace o nastaveních pro prohledávání a procházení souborových serverů-hostitelů viz "Setting Up a Computer as a File Server" pro síť SMB/CIFS a "Setting Up a Computer as a File Server" pro síť TCP/IP.
UPN (User Principal Name) lze použít pouze tehdy, odesíláte-li na počítač patřící doméně obsluhované službou Active Directory.
18JF-0FE