Justering af sekundær overførsel, antistatisk bias

Hvis det printede billede er sløret, eller der forekommer papirstop i overførselsenheden, kan problemet skyldes statisk elektricitet på det mellemliggende overførselsbælte. I dette tilfælde skal du justere den antistatiske bias til [-]-siden for at fjerne den statiske elektricitet.
VIGTIGT!
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.
BEMÆRK!
Justering af den sekundære overførsel, antistatisk bias kan påvirke indstillingerne i [Justér sek. overf.spænding], [Justér ITB-billedklaring] og [Korrigér tonerbrug i bunden]. Genjustér indstillingerne om nødvendigt.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindst. for papirtype].
3.
Vælg på listen den papirtype, du vil redigere → tryk på [Detaljer/Redigér].
4.
Tryk på [Skift] for <Adjust Secondary Transfer Antistatic Bias>.
5.
Tryk på [-] for at justere værdien for antistatisk bias → [OK].
BEMÆRK!
Hvis resultatet er utilfredsstillende, også når du har trykket på [-], skal du trykke på [+].
6.
Tryk på [OK].

BEMÆRK!
Er forholdene ikke blevet bedre, selv når du har justeret værdien i både [-] og [+]-retningerne, skal du justere den indstillede værdi i [Justér sek. overf.spænding]. Tilstanden forbedres måske ved at justere værdien for sekundær overførselsspænding mod [-]-siden.
18K7-0JH